Akcje IMS S.A.


Akcje IMS S.A.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku liczba akcji Spółki wynosi 33 665 963. Wszystkie akcje IMS S.A. są akcjami na okaziciela. Akcje żadnej z serii nie są uprzywilejowane co do dywidendy ani co do głosu.

Ilość akcji

Wartość nominalna serii akcji (w złotych)

Wartość nominalna 1 akcji (w złotych)

Seria A

33 310 963   

666 219,26   

0,02   

Seria H

355 000 

7 100,00   

0,02   

 Razem

33 665 963   

673 319,26   

 

Na dzień publikacji sprawozdania Spółka posiada 2.952.284 akcje własne o wartości nominalnej 59.045,68 PLN, które stanowią 8,77% kapitału zakładowego Spółki i zostały skupione w ramach prowadzonych przez Emitenta skupach akcji własnych opisanych w punkcie 4.1.4 niniejszego sprawozdania.

powrót

Kurs akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Spółka w dniu 20 października 2014 roku zadebiutowała na Głównym Rynku GPW - notowania zostały przeniesione z NewConnect. Ostatnim dniem notowań akcji Spółki w alternatywnym systemie obrotu był 17 października 2014 roku.

Tabela poniżej prezentuje kursy akcji IMS S.A. na zamknięciu sesji na ostatni dzień miesiąca. W 2015 roku najniższy kurs akcji IMS S.A. na zamknięciu sesji wyniósł 1,80 PLN (3 grudnia 2015 roku), natomiast najwyższy kurs akcji na zamknięciu sesji wyniósł 2,41 PLN (20 lipca 2015 roku). Różnica pomiędzy notowaniem na koniec 2014 roku i koniec 2015 roku wyniosła (-) 8,07%. Od momentu debiutu akcji na rynku NewConnect (4 stycznia 2012 roku) do dnia 31.12.2015 r. kurs akcji wzrósł o 92% z 1,07 PLN do 2,05 PLN, natomiast od debiutu na NewConnect do dnia 27.04.2016 r. kurs wzrósł z 1,07 PLN do 2,62 PLN tj. o 145%.

 

okres od dnia 01.01.2016 do dnia 27.04.2016

okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2015 r.

okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2014 r.

okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2013 r.

okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2012 r.*

Kurs na koniec okresu

2,62

2,05 zł

2,23 zł

1,59 zł

0,69 zł

Kurs odniesienia

2,05 zł

(2015-12-30)

2,23 zł

(2014-12-30)

1,59 zł

(2013-12-30)

0,69 zł

(2012-12-28)

1,07 zł

(2012-01-04)

Data początkowa

2016-01-02

2015-01-02

2014-01-02

2013-01-02

2012-01-04

Data końcowa

2016-04-27

2015-12-30

2014-12-30

2013-12-30

2012-12-28

Zmiana procentowa

27,80%

(8,07%)

40,25%

130,43%

(35,51%)

Zmiana wartościowa

0,57 zł

(0,18 zł)

0,64 zł

0,90 zł

(0,38 zł)

Minimalny kurs zamknięcia

1,96 zł

1,80 zł

1,41 zł

0,61 zł

0,69 zł

Maksymalny kurs zamknięcia

2,65 zł

2,41 zł

2,50 zł

1,64 zł

1,71 zł

Średni kurs zamknięcia z wszystkich sesji w roku

2,21 zł

2,24 zł

1,89 zł

1,09 zł

1,16 zł

Wolumen obrotu  (w tys. sztuk)

2 388,1

3 075,6

1 659,6

430,0

480,3

Średni wolumen obrotów / sesję (w tys. sztuk)

29,9

12,3

6,7

1,7

2,00

Obroty  (w tys. PLN)

5 339,4

6 778,4

3 208,4

439,6

529,7

Średnie obroty na sesję (w tys. PLN)

66,7

27,0

12,9

1,8

2,2

* debiut na rynku NewConnect od dnia 04.01.2012 roku
Źródło: Opracowanie Emitenta na podstawie danych z serwisu gpwinwostrefa (http://gpwinfostrefa.pl)


Wykres: Kurs akcji IMS S.A. w okresie styczeń 2012 r. – kwiecień 2016 r.

Wolumen obrotu przyjęty dla potrzeb powyższego wykresu jest to średni obrót dzienny dla danego miesiąca, natomiast za kurs przyjęty jest kurs z ostatniego dnia miesiąca.

Wykres: Kurs akcji IMS w okresie 04.01.2012 r. – 27.04.2016 r. w odniesieniu do indeksów WIG i WIG Media

Dla potrzeb prezentacji powyższego wykresu przyjęto, iż na dzień rozpoczęcia notowań IMS S.A. na NewConnect (4 stycznia 2012 roku) wartość każdego indeksu =1. W kolejnych okresach wartość indeksu wyliczono jako: wartość indeksu na każdy dzień prezentacji / wartość indeksu z dn. 04.01.2012 r.

powrót

Zmiany liczby akcji Spółki w trakcie 2015 roku

Zmiany w kapitałowych papierach wartościowych (akcjach IMS S.A.) zostały zaprezentowane w poniższej tabeli.

Akcje IMS S.A.

data transakcji

liczba papierów wartościowych

wartość nominalna akcji (w PLN)

% w kapitale zakładowym oraz % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu

liczba papierów wartościowych
po zmianie

Stan na 1 stycznia 2015 roku

01.01.2015 r.

33 890 192   

 677 803,84   

 

 

umorzenie akcji własnych

15.06.2015 r.

579 229 

11 584,58   

1,71%

33 310 963   

emisja akcji serii H (w ramach Programu Motywacyjnego)

26.06.2015 r.

355 000 

7 100,00   

1,07%

33 665 963   

skup akcji własnych

01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

2 283 505   

45 670,10   

6,78%

33 665 963

Stan na 31 grudnia 2015 roku

 

33 665 963   

673 319,26   

 

 

W 2015 roku Spółka dokonała dwóch zmian wysokości kapitału zakładowego. W dniu 3 czerwca 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS S.A. działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 8 Statutu Spółki podjęło uchwałę nr 23 w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki. Umorzonych zostało 579.229 akcji zwykłych na okaziciela (akcji własnych Spółki), o wartości nominalnej 2 (dwa) grosze każda („Akcje”) o łącznej wartości nominalnej 11.584,58 PLN. Po dokonaniu umorzenia kapitał zakładowy Spółki wyniósł 666.219,26 PLN, a ogólna liczba akcji i ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wyniosła 33.310.963. Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie o kwotę 11.584,58 PLN do wartości 666.219,26 PLN nastąpiła w dniu 15 czerwca 2015 roku.

W dniu 26 czerwca 2015 r. w wyniku emisji i objęcia 355.000 akcji serii H przez osoby uprawnione na mocy Regulaminu Programu Motywacyjnego na lata 2013 – 2015, nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego IMS S.A. o kwotę 7.100 PLN. Po podwyższeniu, kapitał zakładowy Spółki wynosi 673.319,26 PLN, a łączna liczba akcji 33.665.963. Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie nastąpiła z dniem 3 września 2015 r.

Szczegółowe informacje dotyczące procesu umorzenia akcji oraz emisji i objęcia akcji serii H zostały przestawione w niniejszej zakładce.

powrót

Skup akcji własnych przeprowadzony przez IMS S.A.

Skup akcji własnych prowadzony przez IMS S.A. w 2015 roku odbywał się na podstawie:

  1. Uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 lutego 2014 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych IMS S.A. oraz uchwalonego przez Zarząd Spółki w dniu 31 lipca 2014 roku Programu Skupu akcji własnych, zmienionego aneksem z dnia 2 grudnia 2014 roku oraz aneksem z dnia 12 lutego 2015 roku. Przed 31 lipca 2014 roku obowiązywał Program Skupu akcji uchwalony przez Zarząd Spółki w dniu 6 marca 2014 roku.

W dniu 1 grudnia 2015 roku Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 5 w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do zakończenia nabywania akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego Uchwałą nr 9 NWZ z dnia 17.02.2014 roku. Na podstawie Uchwały nr 9 z 17.02.2014 r. Spółka nabyła łącznie 745.293 akcje własne za łączną kwotę 1.650.733,55 PLN. Walne Zgromadzenie w dniu 1 grudnia 2015 r. udzieliło Zarządowi upoważnienia do przekazania w całości na kapitał zapasowy środków finansowych niewykorzystanych na nabycie akcji własnych zgromadzonych w ramach kapitału rezerwowego pod nazwą „Środki na nabycie akcji własnych”, a następnie do rozwiązania tego kapitału rezerwowego.

  1. Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 1 grudnia 2015 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych IMS S.A. oraz uchwalonego przez Zarząd Spółki w dniu 7 grudnia 2015 roku Programu Skupu akcji własnych.

Uchwała WZ upoważniała Zarząd Emitenta do nabycia nie więcej niż 3.333.333 akcji własnych Spółki za łączną kwotę nie przekraczającą 6.000.000 PLN. Zgodnie z udzielonym upoważnieniem, nabycie akcji własnych mogło następować poprzez:

  • składanie zleceń maklerskich,
  • zawieranie transakcji pakietowych,
  • zawieranie transakcji poza obrotem zorganizowanym,
  • ogłoszenie wezwania.

W uchwale, Walne Zgromadzenie wskazało minimalną cenę skupu w wysokości 1,80 PLN za jedną akcję oraz maksymalną cenę skupu w wysokości 4,00 PLN za jedną akcję. Upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych udzielone zostało na okres od 2 grudnia 2015 roku do 31 grudnia 2016 roku, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie akcji własnych.

Nabyte przez Spółkę akcje własne mogły być:

  • przeznaczone do nabycia dla pracowników lub osób, które były zatrudnione w Spółce lub spółkach z Grupy Kapitałowej IMS przez okres co najmniej 3 lat, lub
  • umorzone, lub
  • przeznaczone do dalszej odsprzedaży (na rzecz podmiotów wskazanych przez Zarząd Spółki, przy czym ustalenie ceny ewentualnej odsprzedaży Akcji nastąpi w drodze odrębnej uchwały Zarządu Spółki po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej Spółki), lub
  • przeznaczone na inny prawnie dopuszczalny cel wskazany przez Zarząd Spółki.

Walne Zgromadzenie upoważniło Zarząd Emitenta do wskazania celu lub celów nabycia akcji własnych oraz sposobu ich wykorzystania. W ramach upoważnienia Zarząd Spółki po zaopiniowaniu Rady Nadzorczej Spółki miał prawo zakończyć skup akcji własnych przed 31 grudnia 2016 roku lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie jak też zrezygnować z nabycia akcji własnych w całości lub w części. W czasie trwania upoważnienia Zarząd IMS S.A. był zobowiązany do przedstawiania na każdym Walnym Zgromadzeniu informacji o aktualnej realizacji Programu skupu akcji własnych.

Na mocy ww. uchwały nr 6 NWZ z dnia 1 grudnia 2015 r., Zarząd IMS S.A. na posiedzeniu w dniu 7 grudnia 2015 roku podjął Uchwałę nr 1 w sprawie przyjęcia Programu Skupu akcji własnych (komunikat ESPI nr 65 z dnia 7 grudnia 2015 r.). Program zakładał, iż skup akcji będzie realizowany w ramach jednej lub kilku transz realizowanych w okresie 07.12.2015 r. – 31.12.2016 r. W ramach I Transzy, realizowanej w roku 2015, nabywanie akcji własnych następowało poprzez zawieranie transakcji poza obrotem zorganizowanym w następstwie skierowania do akcjonariuszy Zaproszenia do składania Ofert Zbycia Akcji. Zarząd i Rada Nadzorcza Spółki ustaliły cenę skupu akcji w I Transzy Programu Skupu w wysokości 2,15 PLN oraz liczbę nabywanych akcji w ilości 2.000.000 sztuk.

W dniach 18 i 21 grudnia 2015 roku zostały podpisane umowy nabycia akcji poza obrotem zorganizowanym. Skup finalnie rozliczono 28 grudnia 2015 roku. 

W dniu 18 stycznia 2016 roku Zarząd IMS S.A. Uchwałą nr 1 przyjął do realizacji harmonogram II Transzy skupu akcji własnych. Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą IMS S.A. ceny (2,15 PLN za 1 akcję) oraz liczby akcji własnych (786.220 szt. akcji) skupowanych w ramach II Transzy, w dniach 28 stycznia i 1 lutego 2016 roku przeprowadzono skup akcji własnych poprzez zawieranie transakcji poza obrotem zorganizowanym w następstwie skierowania do akcjonariuszy Zaproszenia do składania Ofert Zbycia Akcji. Finalne rozliczenie skupu nastąpiło 5 lutego 2016 roku.Zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, akcje własne nie otrzymują dywidend, jak również Spółka z akcji własnych nie może wykonywać prawa głosu.

Ogółem w okresie styczeń 2015 roku – luty 2016 roku Spółka realizowała cztery transze skupu. Zestawienie poniżej zawiera podsumowanie wszystkich przeprowadzonych transz skupu akcji.

Zestawienie podsumowujące skup akcji własnych

okres skupu

ilość akcji (szt.)

średnia cena zakupu 1 akcji

(w PLN)

wartość

(w PLN)

koszty skupu

(w PLN)

łączne wydatki

(w PLN)

wartość nominalna nabytych akcji

(w PLN)

ilość głosów

% w kapitale zakładowym oraz % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu

Skup akcji prowadzony zgodnie z Uchwałą nr 9 NWZ z 17.02.2014 r.

 

 

 

23.06.2014 r. - 26.06.2014 r.

188 034

2,25

423 076,50

720,00

423 796,50

3 760,68

188 034

0,55%

02.09.2014 r. - 21.10.2014 r.

205 408

2,04

419 201,95

796,73

419 998,68

4 108,16

205 408

0,61%

08.12.2014 r. - 03.02.2015 r.

185 787

2,26

419 200,46

796,73

419 997,19

3 715,74

185 787

0,55%

15.06.2015 r. - 24.07.2015 r.

166 064

2,33

386 207,16

734,03

386 941,19

3 321,28

166 064

0,49%

 

745 293

 

 

 

1 650 734

 

 

 

Skup akcji prowadzony zgodnie z Uchwałą nr 6 NWZ z 01.12.2015 r.

 

 

 

18.12.2015 r. i 21.12.2015 r.

2 000 000

2,15

4 300 000

4 623

4 304 623

40 000,00

2 000 000

5,94%

28.01.2016 r. i 01.02.2016 r.

786 220

2,15

1 690 373

1 980

1 692 353

15 724,40

786 220

2,34%

 

2 786 220

 

 

 

5 996 976

 

 

 

łącznie skup akcji w roku 2015
(01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.)

2 283 505

 

4 951 193

5 861

4 957 054

45 670,10

2 283 505

6,78%

łącznie skup akcji w IMS S.A. od początku (wszystkie programy skupu)
(23.06.2014 r. - 01.02.2016 r.)

3 531 513

 

7 638 059

9 650

7 647 710

70 630,26

3 531 513

10,49%

w tym akcje umorzone w dn.15.06.2015 r.

579 229

 

1 261 479

2 313

1 263 792

11 584,58

579 229

1,71%

Akcje własne na dzień 31.12.2015 r.

2 166 064

 

4 686 207

5 357

4 691 564

43 321,28

2 166 064

6,43%

Akcje własne na dzień publikacji sprawozdania

2 952 284

 

6 376 580

7 337

6 383 917

59 045,68

2 952 284

8,77%

powrót

Umorzenie skupionych akcji własnych

W dniu 3 czerwca 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS S.A. działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 8 Statutu Spółki podjęło uchwałę nr 23 w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki. Walne Zgromadzenie umorzyło 579.229 (pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela (akcji własnych Spółki), o wartości nominalnej 2 (dwa) grosze każda („Akcje”) o łącznej wartości nominalnej 11.584,58 zł (jedenaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery złote i 58/100) („Akcje”), stanowiących 1,71% (jeden cały i siedemdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego i uprawniających do 1,71% (jeden cały siedemdziesiąt jeden setnych procenta) głosów na Walnym Zgromadzeniu, które Spółka nabyła odpłatnie, za zgodą akcjonariuszy (umorzenie dobrowolne), za wynagrodzeniem w kwocie łącznej 1.263.792,37 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt dwa i 37/100) złotych. Skup akcji własnych przeprowadzony był zgodnie i w ramach upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych na podstawie i w wykonaniu uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 lutego 2014 roku oraz uchwalonego przez Zarząd Spółki w dniu 6 marca 2014 roku, a następnie w dniu 31 lipca 2014 roku Programu Skupu akcji własnych (zmienionego aneksem z dnia 2 grudnia 2014 roku oraz aneksem z dnia 12 lutego 2015 roku). Umorzone akcje odpowiadają 579.229 głosom na Walnym Zgromadzeniu IMS S.A. (1,71% ogółu głosów). Umorzenie Akcji nastąpiło z dniem 15 czerwca 2015 roku, tj. z chwilą rejestracji obniżenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców.

Po dokonaniu umorzenia kapitał zakładowy Spółki wynosił 666.219,26 PLN, a ogólna liczba akcji i ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynosiła 33.310.963.

powrót

Objęcie akcji serii H w ramach Programu Motywacyjnego II

W 2014 roku w Grupie Kapitałowej IMS realizowany był Program Motywacyjny II na lata 2013 – 2015. Programem Motywacyjnym II na lata 2013 – 2015 objętych mogło być nie więcej niż 149 uczestników, którymi są Członkowie Zarządu, menedżerowie, pracownicy i współpracownicy spółek Grupy Kapitałowej IMS spełniający kryteria opisane w Regulaminie Programu II. Za rok 2014 uchwałą nr 2 i uchwałą nr 3 podjętą w dniu 26 lutego 2015 roku, Rada Nadzorcza przyznała opcje na akcje dwóm Członkom Zarządu IMS S.A., oraz osiemnastu pracownikom i współpracownikom IMS S.A. Członkowie Zarządu IMS S.A. łącznie otrzymali 250.000 szt. opcji na akcje (warranty serii B), a pracownicy i współpracownicy IMS S.A. – 105.000 szt. opcji na akcje (warranty serii B). Łączny koszt Programu dla Grupy IMS wykazany w skonsolidowanym raporcie rocznym za 2014 rok to 263 tys. PLN.

W dniu 22 kwietnia 2015 r. Zarząd IMS S.A. działając na podstawie uchwały nr 3 Rady Nadzorczej z dnia 23 października 2012 roku, uchwał nr 5 i 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A. z dnia 9 stycznia 2013 r. (zmienionych uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 10 czerwca 2013 roku oraz uchwałami nr 4 i 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 19 lutego 2015 roku – tekst jednolity) oraz uchwały nr 2 i 3 Rady Nadzorczej z dnia 26 lutego 2015 roku sporządził i wydał 20 odcinków zbiorowych imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B (łącznie 355 tys. warrantów). Wydane warranty uprawniały ich posiadaczy do objęcia 355 tysięcy akcji Spółki serii H do dnia 16 października 2015 roku (koszt tych opcji ujęty został w skonsolidowanym raporcie rocznym Grupy za rok 2014).

W dniu 26 czerwca 2015 r. osoby uprawnione na mocy Regulaminu Programu Motywacyjnego na lata 2013 – 2015, objęły łącznie 355.000 akcji serii H. Cena emisyjna akcji serii H, zgodnie z regulaminem Programu Motywacyjnego, wyniosła 0,02 PLN za 1 akcję. Beneficjenci objęli wszystkie akcje zaoferowane do objęcia w listach realizacyjnych. Koszty związane z emisją akcji nie wystąpiły.

W wyniku emisji i objęcia akcji nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego IMS S.A. Po podwyższeniu, kapitał zakładowy Spółki wynosi 673.319,26 PLN, a łączna liczba akcji 33.665.963. Objęte akcje serii H stanowią łącznie 1,07% kapitału zakładowego przed podwyższeniem oraz 1,07% ogólnej liczby głosów. Ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego wynosi obecnie 33.665.963. Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie nastąpiła z dniem 3 września 2015 r. W dniu 21 września 2015 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie podjął Uchwałę nr 957/2015 w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW 355 tysięcy sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii H Spółki, o wartości nominalnej 0,02 PLN każda. Jednocześnie Zarząd GPW w Warszawie na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, postanowił wprowadzić z dniem 23 września 2015 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym opisane powyżej akcje Spółki, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 23 września 2015 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLINTMS00019”. KDPW S.A. we wskazanym dniu, tj. 23.09.2015 r. zarejestrowała 355 tysięcy akcji Spółki serii H.

Objęcie akcji serii H za 2014 rok w dniu 26 czerwca 2015 roku w ilości 355 tysięcy sztuk wyczerpało Program Motywacyjny II na lata 2013 - 2015.

powrót

Ograniczenia wykonywania prawa głosu

Zgodnie z art. 364 par. 2 kodeksu spółek handlowych IMS S.A. nie wykonuje praw udziałowych z własnych akcji nabytych w ramach prowadzonych Skupów Akcji (opisanych w punkcie powyżej), z wyjątkiem możliwych uprawnień do ich zbycia lub wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw (przy czym akcje nabyte w ramach Uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 lutego 2014 roku i nieumorzone na dzień 31.12.2015 roku w ilości 166.064 sztuk zostały nabyte wyłącznie celem umorzenia).  Wobec powyższego Spółka z mocy prawa nie może wykonywać prawa głosu z akcji własnych. Na dzień 31 grudnia 2015 roku Spółka posiadała 2.166.064 akcji własnych o łącznej wartości nominalnej 43.321,28 PLN, stanowiących 6,43% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 2.166.064 głosów na WZA (6,43% wszystkich głosów). W 2016 roku Spółka nabyła dodatkowo 786.220 akcji, czyli łącznie na dzień publikacji sprawozdania Spółka posiada 2.952.284 akcje własne o łącznej wartości nominalnej 59.045,68 PLN, stanowiące 8,77% kapitału zakładowego i uprawniające do 2.952.284 głosów na WZA (8,77% wszystkich głosów).

powrót

Ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów wartościowych

Na dzień 31 grudnia 2015 roku występują ograniczenia dotyczące przenoszenia praw własności papierów wartościowych dotyczące akcji serii G (obecnie część serii „A”). Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania ograniczenia dotyczące przenoszenia praw własności tych akcji wygasły.

Umowy zakazu sprzedaży akcji serii G

Pan Paweł Czerski oraz Pan Grzegorz Zięba, zawarli w dniu 31 marca 2014 r. z IMS S.A. Umowę Inwestycyjną zawierającą m.in. czasowe wyłączenie prawa zbycia nabytych przez siebie akcji („lock–up”). Zgodnie z przedmiotem umowy między Panem Pawłem Czerskim (Akcjonariuszem), Panem Grzegorzem Ziębą (Akcjonariuszem), a IMS S.A. powstało zobowiązanie, że w okresie 2 lat od dnia zawarcia umowy, tj. do 31 marca 2016 roku, 79.856 sztuk Akcji Spółki serii A, w tym 45.019 sztuk Akcji Spółki serii A będących w posiadaniu Pawła Czerskiego i 34.837  sztuk Akcji Spółki serii A będących w posiadaniu Grzegorza Zięby, pozostanie wolnych od wszelkich obciążeń, ograniczeń, praw i roszczeń osób trzecich.

Zgodnie ze złożoną dyspozycją blokady akcji, ww. Akcjonariusze zobowiązali się do niewypowiedzenia zobowiązania do czasu jego wygaśnięcia. Rozporządzenie akcjami wbrew powyższemu zobowiązaniu powoduje odpowiedzialność Akcjonariuszy względem Spółki, niemniej wobec osób trzecich (np. nabywcy) wywołuje skutki prawne.

W dniu 31 marca 2015 roku Spółka podpisała Aneks nr 1 do Umowy Inwestycyjnej z dnia 31 marca 2014 roku. Zmianie uległ zapis dotyczący opcji put przysługującej IMS S.A. – tym samym Pan Grzegorz Zięba zwolniony został z czasowego (do 31 marca 2016 roku) wyłączenia prawa zbycia posiadanych przez siebie 34.837 sztuk akcji IMS S.A. serii A („lock-up).

Należy ponadto podkreślić, iż przedmiotowe zobowiązanie Akcjonariuszy ma charakter cywilnoprawny i w związku z tym kwestie ewentualnej odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania regulują przepisy Kodeksu Cywilnego. Poza ww. przepisami w przypadku niedotrzymania przedmiotowego zobowiązania przez Akcjonariusza, Akcjonariusz zobowiązany byłby zapłacić na rzecz IMS S.A. kwotę gwarancyjną w wysokości 200% ceny nabycia akcji serii A.

Ujednolicenie nazw serii akcji

W dniu 3 czerwca 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS S.A. podjęło uchwałę nr 25 w sprawie zmiany Statutu Spółki, w tym ujednolicono w jedną serię „A” nazwywyemitowanych do dnia 3 czerwca 2015 roku serii „A”, „B”, „C”, „D”, „E”, „F1”, „F2”, „F3”, „G” i część serii „H”. Obecnie w Spółce występują wyłącznie akcje serii A i H.

powrót

Relacje inwestorskie w IMS S.A.

Zarząd IMS S.A. przykłada dużą wagę do wysokiej jakości relacji inwestorskich. Prowadząc je Spółka kieruje się zasadami zawartymi w „Dobrych Praktykach Spółek notowanych na GPW”, otwartością i poszanowaniem reguły równego dostępu do informacji dla wszystkich inwestorów.
Ważnym źródłem informacji dla inwestorów jest strona internetowa www.ims.fm. Obecnie Spółka prowadzi prace nad udoskonaleniem tego serwisu. Ich zakończenie jest planowane na koniec II kwartału 2016 r. Dzięki nim Spółka będzie mogła w jeszcze większym stopniu realizować wytyczne „Dobrych Praktyk”. Jednak już obecnie wszystkie dostępne na niej informacje są na bieżąco aktualizowane i dają dobry obraz obecnej sytuacji Spółki, uwzględniający jej strategię, plany i prognozy. Na stronie udostępniane są również prezentacje inwestorskie Spółki.

Pozytywny wpływ na przejrzystość Spółki dla inwestorów powinienem mieć również fakt regularnego publikowania prognoz finansowych.

Członkowie Zarządu Spółki, w miarę możliwości, uczestniczą w konferencjach i spotkaniach z inwestorami instytucjonalnymi. Ma to przełożenie na udział instytucji finansowych w akcjonariacie IMS S.A. Jednocześnie jednym z priorytetów dla Zarządu jest zasada zapewnienia równego dostępu do informacji wszystkim uczestnikom rynku kapitałowego. Dlatego Spółka prowadzi aktywną komunikację skierowaną do inwestorów indywidualnych. IMS S.A. współpracuje m.in. ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych, regularnie uczestniczy też w konferencji WallStreet (w 2015 r. po raz piąty z rzędu), która jest największym wydarzeniem umożliwiającym inwestorom indywidualnym bezpośredni kontakt z Emitentami. Przedstawiciele Zarządu biorą też udział w czatach dedykowanych dla tej grupy inwestorów.

W 2016 r. i kolejnych latach Zarząd IMS ma zamiar kontynuować aktywną i otwartą politykę relacji inwestorskich. Spółka rzetelnie komunikuje się z akcjonariuszami. W 2015 roku IMS opublikowała 75 raportów bieżących oraz 6 raportów okresowych.

powrót