Akcjonariat

Struktura Akcjonariatu

Na dzień 31 grudnia 2015 roku nie istnieje podmiot dominujący wobec Emitenta ani podmiot sprawujący kontrolę nad Emitentem. Poniższy wykres przedstawia osoby/instytucje, które w sposób bezpośredni lub pośredni posiadają udziały w kapitale Spółki.

Poniższa tabela prezentuje szczegółowo strukturę akcjonariatu na dzień 31 grudnia 2015 roku oraz zmiany jakie nastąpiły w stosunku do stanu na dzień publikacji sprawozdania ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji. Wyemitowane akcje IMS S.A. nie są uprzywilejowane co do dywidendy i co do głosów, w związku z tym liczba posiadanych przez wymienionych poniżej Akcjonariuszy jest równa liczbie głosów z nich wynikających.

 

 

SKŁAD AKCJONARIATU

Stan na dzień
- 31 grudnia 2015 r.

Stan na dzień publikacji sprawozdania
- 29 kwietnia 2016 r.

Zmiana w okresie
31.12.2015 r. – 29.04.2016 r.

 

liczba akcji

% w kapitale zakładowym oraz % liczby głosów na WZ


liczba akcji

% w kapitale zakładowym oraz % liczby głosów na WZ

 

liczba akcji

% w kapitale zakładowym oraz % liczby głosów na WZ

Akcje kontrolowane przez osoby / podmioty nadzorujące

Właściciel prawny akcji

 

 

 

 

 

 

Artur G. Czeszejko-Sochacki

Cacheman Limited

3 276 575

9,73%

3 276 559

9,73%

(16)

-

Artur G. Czeszejko-Sochacki

Artur G. Czeszejko-Sochacki

196 980

0,59%

179 703

0,53%

(17 277)

(0,05%)

Wiesław Rozłucki

Wiesław Rozłucki

200 000

0,59%

200 000

0,59%

-

-

 SUMA

 

3 673 555

10,91%

3 656 278

10,86%

(17 293)

(0,05%)

Akcje kontrolowane przez osoby zarządzające

Właściciel prawny akcji

 

 

 

 

 

 

Dariusz Lichacz

Dariusz Lichacz

6 3339 015

18,83%

6 292 700

18,69%

(46 315)

(0,14%)

Michał Kornacki

Michał Kornacki

5 474 784

16,26%

5 474 784

16,26%

-

-

Michał Kornacki

Milena Kornacka

65 000

0,19%

65 000

0,19%

-

-

Piotr Bielawski

Piotr Bielawski

600 000

1,78%

605 000

1,80%

5 000

0,01%

Wojciech Grendziński

Wojciech Grendziński

288 715

0,86%

288 715

0,86%

-

-

 SUMA

 

12 767 514

37,92%

12 726 199

37,80%

(41 315)

(0,12%)

Akcjonariusze posiadający powyżej 5% kapitału zakładowego

Właściciel prawny akcji

 

 

 

 

 

 

Paweł Przetacznik

Paweł Przetacznik

2 882 669

8,56%

2 882 669

8,56%

-

-

Fundusze Zarządzane przez OPERA TFI S.A.

Fundusze Zarządzane przez OPERA TFI S.A.

2 531 765

7,52%

2 531 765

7,52%

-

-

Krzysztof Bajołek

Fundusz Inwestycyjny Zamknięty FORUM X

2 299 289

6,83%

1 764 123

5,24%

(535 166)

(1,59%)

 SUMA

 

7 713 723

22,91%

7 178 557

21,32%

(535 166)

(1,59%)

IMS S.A.

(Akcje własne)

 IMS S.A.

(Akcje własne)

2 166 064

6,43%*

2 952 284

8,77%*

786 220

2,34%

Pozostali akcjonariusze

Pozostali akcjonariusze

7 345 107

21,82%

7 152 661

21,25%

(192 446)

(0,57%)

SUMA AKCJONARIATU

 

33 665 963

100%

33 665 963

100%

-

-

* zgodnie z art. 364 par. 2 Kodeksu Spółek Handlowych Spółka nie wykonuje prawa głosu z akcji własnych


Spółka informuje, iż na dzień publikacji niniejszego sprawozdania nie ma wiedzy o zawartych umowach, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy.
W Spółce nie występują papiery wartościowe, które dawałyby specjalne uprawnienia kontrolne wobec Spółki.

Wykres: Struktura akcjonariatu na dzień publikacji sprawozdania