Dane finansowe

Wyniki finansowe

Tabela: Wybrane informacje finansowe za lata 2015-2014

 

(w tys.PLN)

 12 miesięcy zakończonych
31 grudnia 2015 r.

 12 miesięcy zakończonych
31 grudnia 2014 r.

 Zmiana wartościowa

 Zmiana procentowa

Przychody netto ze sprzedaży

42 001 

37 013 

4 988 

13%

Koszty działalności operacyjnej

33 369

30 127

3 242

11%

Wynik na sprzedaży

8 757

6 917

1 840 

27%

EBIT

8 831

6 902

1 929 

28%

EBITDA (Wynik na działalności operacyjnej + amortyzacja)

11 988

9 791

2 197 

22%

Wynik brutto

8 574

6 711

1 863

28%

Wynik netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej

6 888

5 505 

1 383 

25%


Wykres: Wyniki finansowe w ostatnich 5 latach działalności Grupy IMS  (w tys.PLN)


Wykres: Struktura przychodów netto ze sprzedaży w roku 2015 (w tys.PLN)

W kategorii sprzedaż towarów i materiałów znajdują się przychody z tytułu sprzedaży aromaboxów, olejków aroma, wzmacniaczy, głośników, monitorów i innych urządzeń. Klienci Grupy IMS preferują czasami większy jednorazowy zakup zamiast usługi świadczonej w kilkuletnim modelu abonamentowym. Wraz ze skalą wzrostu przychodów Grupy, wzrosła skala tego typu transakcji.

Grupa IMS posiada zdywersyfikowany portfel odbiorców. W 2015 roku Grupa nie dokonała sprzedaży na rzecz jakiegokolwiek odbiorcy, której wartość przekroczyłaby w ciągu jednego roku 10% ogółu wartości sprzedaży Grupy. Mocno zdywersyfikowany jest także portfel dostawców. W 2015 roku Grupa nie zawierała transakcji z jakimkolwiek dostawcą, z którym wartość zakupów przekroczyłaby 10% ogółu zakupów dokonywanych przez Grupę.


Wykres: Struktura przychodów netto ze sprzedaży według kategorii sprzedaży w latach 2015 – 2014 (w tys. PLN)

Przychody netto ze sprzedaży osiągnęły w 2015 r. wartość 42.001 tys. PLN, tj. wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o 13%. Znaczący wzrost przychodów ze sprzedaży w 2015 r. w stosunku do analogicznego okresu roku 2014, wynika w dużej mierze ze sprzedaży systemów galeryjnych i urządzeń Digital Signage (serwery dostępowe, monitory) oraz ze sprzedaży towarów i materiałów, w tym głównie urządzeń i zapachów aroma. W ramach instalowanych systemów galeryjnych w 2015 roku największa instalacja dotyczyła innowacyjnego systemu Digital Signage w Galerii Kazimierz w Krakowie. Nowoczesne nośniki informacyjno-reklamowe umożliwiają wszechstronną komunikację z klientami obiektu. Innowacyjne ekrany led zostały w całości wykonane przez IMS S.A. Pierwszy ekran o wysokości 12 metrów został umieszczony na boku windy w centrum handlowym, natomiast drugi o długości 50 metrów usytuowano wzdłuż wewnętrznego patio. Oba ekrany cechują się wysoką rozdzielczością. Za tę realizację IMS uzyskała dwie nagrody w konkursie PDSA Awards 2015 w kategoriach „Wzorcowa instalacja Digital Signage” oraz „Najlepszy content Digital Signage”.


Zdjęcie 2. Instalacja systemu Digital Signage w Galerii Kazimierz


W kluczowych, strategicznych z punktu widzenia działalności Grupy segmentach abonamentowych widoczny jest stały, systematyczny wzrost przychodów. W okresie ostatnich pięciu lat działalności Grupa zwiększyła swoje przychody w segmencie abonamentów audio i wideo z 7.586 tys. PLN w 2010 roku do 13.973 tys. PLN w 2015 roku – wzrost o ponad 84%.

Abonamenty audio i wideo

Za rok zakończony

31.12.2010

31.12.2011

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2014

31.12.2015

Abonamenty audio

6 802

7 800

8 890

10 116

10 544

10 997

Abonamenty wideo

784

1 533

2 183

2 464

2 754

2 976

Abonamenty audio i wideo łącznie

7 586

9 333

11 073

12 580

13 298

13 973

Jeszcze wyższy wzrost zauważalny jest w segmencie abonamentów aroma. W 2010 roku Grupa uzyskała przychody z tego segmentu w wysokości 794 tys. PLN, podczas gdy w 2015 roku była to już wartość 4.352 tys. PLN (wzrost o 448 %).  

Przychody z tytułu abonamentów aroma

Za rok zakończony

31.12.2010

31.12.2011

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2014

31.12.2015

Abonamenty aroma

794

1 752

2 449

3 240

3 864

4 352

W strukturze geograficznej przychodów, wciąż dominującym rynkiem zbytu jest rynek krajowy. Tym niemniej, zauważalny jest dość istotny wzrost sprzedaży poza granicami Polski, na innych rynkach europejskich.

Przychody netto ze sprzedaży – struktura terytorialna

Za rok zakończony

31.12.2010

31.12.2011

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2014

31.12.2015

 Sprzedaż w Polsce

20 815

24 192

26 107

30 172

34 716

39 448

 Sprzedaż zagraniczna

3 445*

475

832

1 142

2 297

2 553

Przychody netto ze sprzedaży

24 260

24 667

26 939

31 314

37 013

42 001

Udział procentowy sprzedaży zagranicznej w przychodach netto ze sprzedaży

14,2%

1,9%

3,1%

3,7%

6,2%

6,1%

* sprzedaż zagraniczna w 2010 roku obejmowała również przychody ze sprzedaży generowane przez Innovative Media Solutions GmbH w Niemczech oraz Videotronic España Multimedia S.A w Hiszpanii należące w tamtym okresie do Grupy Kapitałowej IMS


W zwiększeniu udziału sprzedaży zagranicznej w kolejnych latach istotne znaczenie będzie miała podpisana w dniu 31.03.2016 roku przez IMS S.A. umowa o współpracy ze spółkami międzynarodowej Grupy ORSAY. Wcześniejsza umowa obowiązująca od 2013 roku obejmowała świadczenie usług abonamentowych w pięciu krajach Europy, podczas gdy nowa umowa obowiązująca od 1 lipca 2016 roku rozszerza świadczenie usług IMS S.A. o kolejne sześć państw europejskich. Umowa powyższa została szczegółowo opisana w zakładce Istotne wydarzenia po zakończeniu roku 2015.


Tabela: Struktura terytorialna przychodów netto ze sprzedaży zagranicznej w roku 2015 i 2014 

Terytorium

Za rok zakończony
31 grudnia 2015 r.

Za rok zakończony
31 grudnia 2014 r.

Zmiana 2015 vs. 2014

wartościowa

procentowa

240px-Flag_of_Slovakia

Słowacja

1 190

796

394

49%

240px-Flag_of_the_Czech_Republic

Czechy

434

404

30

7%

240px-Flag_of_Hungary

Węgry

219

205

14

7%

flagge-deutschland

Niemcy

174

298

(124)

(42%)

300px-Flag_of_Romania

Rumunia

159

106

53

50%

240px-Flag_of_Austria

Austria 95 50 45 90%

240px-Civil_Ensign_of_Croatia

Chorwacja

58

29

29

100%

Opis: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c8/Flag_of_Spain_Under_Franco_1936_1938.png

Hiszpania

66

254

(188)

(74%)

flaga_danii

Szwajcaria

30

25

5

20%

220px-Civil_Ensign_of_Slovenia

Słowenia

29

21

8

38%

czerwono-bialo-czerwone

Łotwa

28

25

3

12%

flaga-bulgarii

Bułgaria

20

16

4

25%

240px-Flag_of_Estonia

Estonia

19

9

10

111%

flaga-turcji

Turcja

11

11

-

-

flagge-litauen

Litwa

8

17

(9)

(53%)

Pozostałe

13

31

(18)

(58%)

Razem 2 553 2 297 256 11%

Wykres: Koszty działalności operacyjnej w latach 2015 – 2014

 

Na znaczący wzrost zysku operacyjnego, zysku netto i rentowności wpływ ma ścisła kontrola i utrzymywanie na optymalnym poziomie struktury kosztów. Przy obecnej strukturze organizacyjnej, posiadanych zasobach ludzkich, technicznych i serwisowych, Grupa jest w stanie zwiększać wolumen obrotów bez podnoszenia kosztów stałych, co w istotny sposób wpływa na osiągane marże ze sprzedaży. W 2015 roku koszty działalności operacyjnej wzrosły o 3.242 tys. PLN (wzrost w ciągu roku o 11%) przy wzroście przychodów netto ze sprzedaży o 4.988 tys. PLN (13% w ciągu roku). Istotny wzrost kosztów dotyczył wartości sprzedanych towarów i materiałów – wzrost o 76% z kwoty 1.728 tys. PLN do kwoty 3.040 tys. PLN. Wyższy koszt sprzedanych towarów i materiałów jest ściśle związany z osiągniętym w 2015 roku poziomem przychodów z tytułu sprzedaży towarów i materiałów. Wzrost w tym segmencie sprzedaży wynika z odsprzedawanych przez Grupę materiałów zużywanych w trakcie instalacji systemów Digital Signage, urządzeń aroma i olejków zapachowych oraz głośników, wzmacniaczy i monitorów.

Od początku 2015 roku, Grupa wzmacnia potencjał sprzedażowy i technologiczo-programistyczny w IMS r&d sp. z o.o. (dawniej Tech Cave Sp. z o.o.). Ma to na celu zwiększenie wolumenu sprzedaży systemów galeryjnych produkowanych przez IMS r&d sp. z o.o. (standy, lokalizatory i rabatomaty). Wzrost kosztów w całym 2015 roku w stosunku do roku 2014, jakie Grupa poniosła w związku z ww. działaniami, to ok. 0,3 mln PLN.   

Wzrost kosztów prowadzonej działalności związany jest również z realizacją w 2015 roku nowej strategii komunikacji marki (szczegółowo opisanej w zakładce Istotne wydarzenia roku 2015). Grupa znacząco wzmocniła działania komunikacyjne, mające na celu zwiększenie rozpoznawalności produktów i usług oferowanych przez spółki Grupy na rynku, co w perspektywie kilkunastu miesięcy powinno przełożyć się na wzrost sprzedaży. Działania te to m.in. szerszy udział w targach i konferencjach branżowych, panele eksperckie, wyższe wydatki reklamowe w internecie i specjalistycznej prasie. W porównaniu do roku 2014, w roku 2015 wzrost kosztów z tego tytułu to ok. 0,3 mln PLN.

Grupa ww. wydatki dotyczące wzmocnienia potencjału IMS r&d sp. z o.o. oraz działań komunikacyjno–marketingowych, postrzega jako inwestycję, niezbędną do wzmacniania pozycji lidera na rynku polskim oraz budowania wartości na rynkach zagranicznych. W ocenie Zarządu IMS, biorąc pod uwagę wyniki IMS S.A. i całej Grupy za dwa ostatnie lata obrotowe oraz utrzymujący się od około dwóch lat bardzo dobry standing finansowy Spółki i Grupy, rok 2015 był optymalnym okresem na rozpoczęcie tego typu działań, które powinny zaprocentować zwiększeniem dynamiki sprzedaży w średnioterminowej perspektywie. Grupa planuje kontynuować i rozszerzać tego typu działania także w 2016 i 2017 roku.

W I półroczu 2015 r. IMS S.A., w wyniku ugody, otrzymała od byłego członka zarządu niegdysiejszej spółki zależnej Videotronic Espana Multimedia S.A. (zbytej ze struktur Grupy IMS w grudniu 2011 r.) odszkodowanie, w wysokości łącznej 30 tys. euro (kwota 125 tys. PLN ujęta w “pozostałych przychodach operacyjnych”). Pierwsza część odszkodowania w wysokości 20 tys. euro (83 tys. PLN) z tytułu pokrycia ewentualnych kosztów (jeżeli będzie to w interesie Spółki) odzyskania z punktów sprzedaży na terenie Hiszpanii i Portugalii kilku – i kilkunastoletnich urządzeń stanowiących własność IMS S.A. (urządzenia te były dzierżawione przez Videotronic Espana Multimedia S.A. w latach 2007 - 2012; w księgach IMS S.A. są w pełni zamortyzowane, a ich wartość bilansowa wynosi 0), została wpłacona w marcu 2015 r. Drugą część odszkodowania z tytułu odstąpienia przez IMS S.A. od postępowania sądowego wobec tego członka zarządu w sprawie europejskiego nakazu płatniczego (wynikającego z porozumienia o rozliczeniu niedoborów inwentaryzacyjnych z czerwca 2011 roku) w wysokości 10 tys. euro (42 tys. PLN) Spółka otrzymała w czerwcu 2015 roku.

Grupa w roku 2015 nie odnotowała nietypowych czynników i zdarzeń mających istotny wpływ na wynik z działalności za rok obrotowy 2015.