Dywidenda

Mając na uwadze bardzo dobre wyniki finansowe IMS S.A. i całej Grupy Kapitałowej IMS oraz bardzo dobrą sytuację finansową, Zarząd IMS S.A. zarekomendował Radzie Nadzorczej oraz Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy za 2015 rok w wysokości 4.607.051,85 PLN, tj. 15 groszy/akcję. Dywidendą za rok 2015 rok objętych będzie 30.713.679 akcji (według stanu na dzień publikacji sprawozdania; pozostałe 2.952.284 akcje są akcjami własnymi Emitenta skupionymi w ramach prowadzonych skupów akcji własnych i nie uczestniczą w dywidendzie).

Polityka dywidendy prowadzona w Grupie IMS stanowi o corocznym przeznaczaniu części wypracowanego zysku nie mniej niż 30% do podziału między Akcjonariuszy. Dywidenda wypłacana jest konsekwentnie od pierwszego roku funkcjonowania na rynku publicznym.

 


Tabela: Dywidenda wypłacona za lata 2012 – 2014 i rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy za rok 2015

Dywidenda

za 2012 rok

za 2013 rok

za 2014 rok

za 2015 rok

               wypłacona

wypłacona

wypłacona

rekomendacja Zarządu

wartość w PLN

662 300,72   

 1 327 401,44   

 2 664 877,04   

4 607 051,85   

wartość w groszach na akcję

2

4

8

15

liczba akcji objętych dywidendą

33 115 036

33 185 036

33 310 963

30 713 679

zysk netto roku obrotowego IMS S.A.

1 100 471

2 702 639

4 712 246

6 396 206

stopa dywidendy

2,00%

2,25%

3,38%

7,50%

Wskaźnik stopy dywidendy wyliczony jako:
Stopa dywidendy = dywidenda w groszach na akcję / cena rynkowa 1 akcji
Przy czym:

  1. Dla dywidendy wypłaconej za lata 2012; 2013; 2014 cena rynkowa 1 akcji = kurs zamknięcia sesji z dnia dywidendy;
  2. Dla dywidendy zarekomendowanej przez Zarząd Spółki do wypłaty za rok 2015 cena rynkowa 1 akcji = kurs zamknięcia z dnia rekomendacji Zarządu (25.02.2016 roku).