Grupa Kapitałowa IMS


Podstawowe informacje o Grupie Kapitałowej IMS

Grupa Kapitałowa IMS („Grupa”, „Grupa IMS”) zajmuje pozycję lidera polskiego rynku w świadczeniu  wyspecjalizowanych usług z zakresu marketingu sensorycznego. Tak wysoką pozycję na rynku polskim jak również ekspansję na inne rynki europejskie, Grupa zawdzięcza oferowanym nowoczesnym rozwiązaniom. Działając, z ponad kilkunastoletnim doświadczeniem, w segmencie mediów i nowoczesnych technologii,  Grupa wykorzystuje techniki umożliwiające kreowanie nastroju i wywieranie wpływu na zachowanie Klienta.

Grupa IMS dostarcza usługi, które mają na celu wpłynąć na atrakcyjność miejsc sprzedaży, jak również wzrost sprzedaży promowanego asortymentu. Działania Grupy skupiają się w trzech głównych obszarach marketingu sensorycznego:

  • audiomarketingu - przygotowanie i emisja formatów muzycznych oraz produkcja i emisja reklam dźwiękowych (abonamenty audio i usługi reklamowe audio),
  • Digital Signage - produkcja i emisja przekazów reklamowych na ekranach plazmowych (abonamenty wideo,  usługi reklamowe wideo oraz dystrybucja sprzętu i kontentu Digital Signage),
  • aromamarketingu - dobór i dystrybucja kompozycji zapachowych (umowy abonamentowe, dystrybucja sprzętu i olejków zapachowych).

Powyższe dziedziny stanowią podstawowy trzon marketingu sensorycznego, który jest działaniem polegającym na umiejętnym dobraniu odpowiednich bodźców dźwiękowych, wizualnych i zapachowych w celu wywołania oczekiwanych reakcji u klientów.

Misją Grupy jest pozostanie wiodącym dostawcą rozwiązań podnoszących efektywność i atrakcyjność miejsc sprzedaży, w tym poprzez oferowanie kompleksowych rozwiązań marketingowych, które odciążą klienta od implementacji, zarządzania i monitorowania systemów i procesów sprzedaży nakierowanych na działania marketingowe w miejscu sprzedaży.

Wytworzenie właściwej atmosfery miejsc sprzedaży pozwala wpłynąć m.in. na:

  • zachowania klientów (wzbudzenie zainteresowania miejscem sprzedaży, wydłużenie czasu pobytu klienta w sklepie, co w konsekwencji wpływa na zwiększenie prawdopodobieństwa dokonania zakupów),
  • budowanie wizerunku marki (odpowiednio dobrany zapach, treść reklamowa oraz jej sposób przekazu pozwala na uzyskanie odpowiednich skojarzeń z marką, jak również kreuje lojalność wobec marki),
  • zwiększenie sprzedaży.

powrót

Jednostka dominująca

Jednostką dominującą w Grupie IMS jest IMS Spółka Akcyjna (dalej „IMS S.A.”; „Spółka”; „Emitent”). IMS S.A. została utworzona w wyniku przekształcenia Internet Media Services Sp. z o.o. w spółkę akcyjną. Internet Media Services Sp. z o.o., działająca od 2000 r.,  zarejestrowana była w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000083234. W dniu 8 marca 2007 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło uchwałę w sprawie przekształcenia Spółki w spółkę akcyjną (Rep. A nr 499/2007). W dniu 10 kwietnia 2007 r. Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmianę formy prawnej Spółki ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na spółkę akcyjną oraz podwyższenie kapitału akcyjnego do wysokości 500 tys. PLN. Kapitał akcyjny Spółki według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosił 673.319,26 PLN i dzielił się na 33.665.963 akcji o wartości nominalnej 0,02 złotych każda.

Zgodnie z przyjętą w II kwartale 2015 roku strategią komunikacji marki IMS na lata 2015 – 2018 oraz strategią komunikacji dla całej Grupy Kapitałowej, z dniem 15 czerwca 2015 r. Emitent zmienił swoją nazwę z Internet Media Services S.A. na IMS Spółka Akcyjna (nazwa skrócona IMS S.A.).

Dane teleadresowe i rejestracyjne na dzień publikacji sprawozdania
Siedziba ul. Puławska 366, 02-819 Warszawa
Sąd Rejestrowy Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000278240 
Kapitał zakładowy 673.319,26 PLN
NIP 525-22-01-663
REGON 016452416 
Strona www www.ims.fm
Telefon +48 /22/ 870 67 76 
Fax +48 /22/ 870 67 33 

 

powrót

Spółki zależne

W skład Grupy Kapitałowej wchodzą (poza jednostką dominującą) trzy spółki zależne:

  • IMS r&d sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dawniej Tech Cave Sp. z o.o.);
  • IMS events sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dawniej Entertainment Group Sp. z o.o.);
  • Videotronic Media Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

W wyniku realizacji nowej strategii komunikacji Grupy IMS opisanej szczegółowo w zakładce Strategia rozwoju Grupy, na zgromadzeniach wspólników w czerwcu 2015 r. nastąpiły zmiany nazw dwóch spółek zależnych: Entertainment Group Sp. z o.o. zmieniła nazwę na IMS events spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (nazwa skrócona IMS events sp. z o.o.) natomiast Tech Cave Sp. z o.o. - na IMS r&d spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (nazwa skrócona IMS r&d sp. z o.o.). Sąd zarejestrował zmiany w lipcu 2015 r. (IMS events sp. z o.o.) i w sierpniu 2015 r. (IMS r&d sp. z o.o.).

Dla potrzeb niniejszego sprawozdania Emitent posługiwać się będzie w sprawozdaniu dwoma nazwami spółek, tj. poprzednią i obowiązującą: IMS events sp. z o.o. (dawniej Entertainment Group Sp. z o.o.) i IMS r&d sp. z o.o. (dawniej Tech Cave Sp. z o.o.).

Wykres: Struktura Grupy Kapitałowej IMS

W 2015 roku skład Grupy Kapitałowej IMS nie uległ zmianie, w tym w wyniku połączenia, przejęcia lub sprzedaży, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji czy zaniechania działalności.

IMS S.A. na dzień 31.12.2015 roku jak i na dzień publikacji sprawozdania posiada opcje nabycia łącznie 36% udziałów w Mood Factory Sp. z o.o. opisane w zakładce Istotne wydarzenia roku 2015.

powrót