Informacje dotyczące segmentów działalności

Informacje dotyczące poszczególnych segmentów działalności operacyjnej Grupy IMS prezentowane są w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

Dokonując klasyfikacji segmentów operacyjnych w Grupie kierowano się zasadą, że segment operacyjny jest częścią składową jednostki:

a) która angażuje się w działalność gospodarczą, w związku z którą może uzyskiwać przychody i ponosić koszty (w tym przychody i koszty związane z transakcjami z innymi częściami składowymi tej samej jednostki);

b) której wyniki działalności są regularnie przeglądane przez główny organ odpowiedzialny za podejmowanie decyzji operacyjnych w jednostce oraz wykorzystujący te wyniki przy podejmowaniu decyzji o zasobach alokowanych do segmentu i przy ocenie wyników działalności segmentu;

c) w przypadku której są dostępne oddzielne informacje finansowe.

Sprawozdawczość segmentów operacyjnych na poziomie Grupy jest spójna z raportowaniem wewnętrznym na potrzeby Zarządu jednostki dominującej i Kierownictwa poszczególnych spółek wchodzących w skład Grupy. Zarząd jednostki dominującej monitoruje oddzielnie wyniki operacyjne segmentów w celu podejmowania decyzji dotyczących alokacji zasobów oraz oceny skutków wyników działalności.

Grupa stosuje jednolite zasady księgowe dla wszystkich segmentów.

Do przychodów segmentu nie zalicza się:

 • zysków nadzwyczajnych;
 • przychodów z tytułu dywidend;
 • pozostałych, niewymienionych przychodów operacyjnych i finansowych, których przyporządkowanie do poszczególnych segmentów nie jest możliwe.

Koszty segmentu stanowią koszty bezpośrednie projektów realizowanych w ramach danego segmentu dające się zakwalifikować do danego segmentu.

Do kosztów segmentu nie zalicza się:

 • kosztów ogólnych nie dających się zakwalifikować do danego segmentu;
 • strat nadzwyczajnych;
 • pozostałych, niewymienionych kosztów operacyjnych i finansowych, których przyporządkowanie do  danego segmentu nie jest możliwe.

Wynik segmentu jest różnicą między przychodami segmentu a kosztami segmentu.

Podstawowym segmentowym układem sprawozdawczym przyjętym przez Grupę IMS jest układ według segmentów branżowych. Organizacja i zarządzanie Grupy odbywa się w podziale na segmenty, uwzględniające rodzaj oferowanych usług.

Działalność Grupy mieści się w pięciu podstawowych segmentach:

 • Abonamenty audio i wideo;
 • Abonamenty aroma
 • Usługi reklamowe audio;
 • Digital Signage;
 • Eventy.

Podział dotyczący obszarów geograficznych przeprowadzono opierając się na kryterium lokalizacji geograficznej klientów. Grupa działa przede wszystkim na terenie Polski. Poniższa tabela prezentuje podział przychodów ze sprzedaży uwzględniający strukturę geograficzną.

Przychody netto ze sprzedaży – struktura terytorialna

Za rok zakończony 31 grudnia 2015 r.

Za rok zakończony 31 grudnia 2014 r.

Polska

39 448 

34 716 

Zagranica

2 553 

2 297 

Przychody netto ze sprzedaży

42 001 

37 013

W 2015 roku, jak też w 2014 roku sprzedaż do żadnego z Klientów nie przekroczyła 10% ogółu sprzedaży.
 

Sprawozdanie z całkowitych dochodów dla poszczególnych segmentów działalności (działalność kontynuowana i zaniechana)

Okres 12 miesięcy zakończony
31 grudnia 2015 r.

Abonamenty
audio
i wideo

Abonamenty
aroma

Usługi
reklamowe
audio

Digital
Signage

Eventy

Pozostała sprzedaż
(w tym sprzedaż towarów i materiałów)

RAZEM

Przychody ze sprzedaży przed eliminacjami
konsolidacyjnymi

19 064 

4 941

8 557

7 839

3 148

5 637

49 186

% w wartości ogółem

39%

10%

17%

16%

6%

11%

100%

Koszty bezpośrednio
przypisane do segmentów

8 529 

2 828

2 284

4 721

2 135

4 946

25 443

WYNIK NA SEGMENCIE

10 535

2 113

6 273

3 118

1 013

691

23 743

rentowność segmentu

55%

43%

73%

40%

32%

12%

48%

Koszty operacyjne nieprzypisane do segmentów

           

14 727

Eliminacje konsolidacyjne

           

(185)

EBIT

 

 

 

 

 

 

8 831

Wynik na działalności finansowej

           

2

Eliminacje konsolidacyjne

           

(259)

 

Wynik na działalności gospodarczej

 

 

 

 

 

 

8 574

Podatek dochodowy

           

1 729

Zysk netto za rok obrotowy z działalności kontynuowanej, w tym:

 

 

 

 

 

 

6 845

ZYSK NETTO PRZYPISANY AKCJONARIUSZOM
JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ

 

 

 

 

 

 

6 888

 

Okres 12 miesięcy zakończony
31 grudnia 2014 r.

Abonamenty
audio i wideo

Abonamenty
aroma

Usługi
reklamowe
audio

Digital
Signage

Eventy

Pozostała sprzedaż
(w tym sprzedaż towarów i materiałów)

RAZEM

Przychody ze sprzedaży przed eliminacjami konsolidacyjnymi

18 207 

4 845 

8 166 

5 848 

3 296 

2 001

42 363 

% w wartości ogółem

43%

11%

19%

14%

8%

5%

100%

Koszty bezpośrednio przypisane do segmentów

7 836 

2 383 

2 754

4 218 

2 673 

1 412

21 276

WYNIK NA SEGMENCIE

10 371

2 462

5 412

1 630

623

589

21 087

rentowność segmentu

57%

51%

66%

28%

19%

29%

50%

Koszty operacyjne nieprzypisane do segmentów

           

14 211

Eliminacje konsolidacyjne

           

26

EBIT

 

 

 

 

 

 

6 902 

Wynik na działalności finansowej

           

80

Eliminacje konsolidacyjne

           

(271)

Wynik na działalności gospodarczej

 

 

 

 

 

 

6 711 

Podatek dochodowy

           

1 194

Zysk netto za rok obrotowy z działalności kontynuowanej, w tym:

 

 

 

 

 

 

5 517 

ZYSK NETTO PRZYPISANY AKCJONARIUSZOM
JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ

 

 

 

 

 

 

5 505 

W wyniku zmian prezentacyjnych w sprawozdaniu finansowym opisanych w punkcie 1.5 i dotyczących alokacji pozycji Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki do właściwego kosztu rodzajowego, zmianie prezentacyjnej uległy dane porównawcze za 2014 rok w segmentach „Abonamenty audio i wideo” i „Pozostała sprzedaż”. Prezentowany w 2014 roku Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki dotyczył urządzeń audio i wideobox produkowanych przez IMS r&d sp. z o.o. (dawniej Tech Cave Sp. z o.o.) dla potrzeb IMS S.A.
 

Pozostałe informacje dotyczące segmentów działalności

Okres 12 miesięcy zakończony
31 grudnia 2015 r.

Abonamenty audio i wideo

Abonamenty aroma

Usługi reklamowe audio

Digital Signage

Eventy

Wartości nieprzypisane do wskazanych segmentów

RAZEM

Aktywa segmentu sprawozdawczego, w tym:

7 559

4 390

1 515

6 849

778

674

21 765

Wartość firmy

-

-

104

1 442

135

 

-

1 681

Wartości niematerialne

221

16

27

-

-

165

429

Rzeczowe aktywa trwałe

5 943

2 153

-

847

93

352

9 388

Należności z tytułu
dostaw i usług

1 395

2 221

1 384

4 560

550

157

10 267

Amortyzacja

1 071

807

32

472

78

697

3 157

Przychody od klientów zewnętrznych

13 973

4 352

8 557

7 839

3 148

4 132

42 001

Przychody z tytułu transakcji między segmentami

5 091

589

-

-

-

1 505

7 185

 

Okres 12 miesięcy zakończony
31 grudnia 2014 r.

Abonamenty audio i wideo

Abonamenty aroma

Usługi reklamowe audio

Digital Signage

Eventy

Wartości nieprzypisane do wskazanych segmentów

RAZEM

Aktywa segmentu sprawozdawczego,
w tym:

7 080

2 389

1 230

4 380

1 667

994

17 741

Wartość firmy

-

-

104

1 442

194

-

1 740

Wartości niematerialne

235

-

59

-

-

359

654

Rzeczowe aktywa trwałe

4 705

1 808

-

737

213

579

8 042

Należności z tytułu dostaw i usług

2 140

581

1 067

2 200

1 260

56

7 305

Amortyzacja

1 178

486

32

408

58

727

2 889

Przychody od klientów zewnętrznych

13 298

3 864

8 166

6 133

3 296

2 255

37 013

Przychody z tytułu transakcji między segmentami

3 698

480

-

-

-

1 172

5 350

powrót