Istotne wydarzenia po zakończeniu roku 2015


Podpisanie znaczącej umowy abonamentowej z Grupą ORSAY

W dniu 31 marca 2016 roku Zarząd IMS S.A. poinformował komunikatem bieżącym ESPI 21/2016 o podpisaniu umowy o współpracy z jedenastoma spółkami należącymi do międzynarodowej Grupy ORSAY (data rozpoczęcia obowiązywania Umowy to 01.07.2016 r.). Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Emitenta abonamentowych usług audiomarketingu (w tym: dzierżawa urządzeń, instalacja i serwis urządzeń, emisja formatów muzycznych). Umowa została zawarta na okres 3 lat. Po upływie trzech lat Umowa ulegać będzie automatycznemu przedłużeniu o kolejny rok o ile żadna ze stron Umowy nie powiadomi drugiej strony najpóźniej na 90 dni przed upływem terminu obowiązywania Umowy o braku woli jej przedłużenia. Szacowana wartość Umowy w okresie od 1 lipca 2016 roku do 30 czerwca 2019 roku wynosi 1.871 tys. PLN. Wynagrodzenie umowne ustalone zostało w walucie EUR, a dla potrzeb ustalenia szacowanej wartości umowy w okresie 3 lat przyjęto średni kurs EUR/PLN z dnia 30 marca 2016 r. W ramach powyższej Umowy IMS S.A. będzie świadczyć usługi w 11 krajach Europy, tj. w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Polsce, Czechach, Węgrzech, Słowacji, Chorwacji, Serbii, Słowenii oraz Rumunii. Niniejsza Umowa w istotny sposób rozszerzy zakres świadczonych usług przez IMS S.A. na rynkach europejskich oraz zwiększy rozpoznawalność marki IMS w Europie. Przyczyni się tym samym do ekspansji usług Spółki w Europie, co jest jednym z celów strategicznych Emitenta. IMS S.A. współpracowała z Grupą ORSAY od 2011 roku, na znacząco mniejszą skalę. Ostatnia umowa handlowa na podstawie której odbywa się współpraca pomiędzy Emitentem i Grupą ORSAY została podpisana w dniu 31 maja 2013 roku i dotyczy świadczenia przez Emitenta usług audiomarketingu (w tym: dzierżawa urządzeń, instalacja i serwis urządzeń, emisja formatów muzycznych) w pięciu spółkach należących do Grupy ORSAY w pięciu krajach (Polska, Czechy, Węgry, Słowacja, Rumunia). Obroty handlowe w okresie 01.03.2015 r. – 29.02.2016 r. z tytułu tej umowy wyniosły 319 tys. PLN. Umowa ta od 1 lipca 2016 roku ma zostać zastąpiona Umową podpisaną w dniu 31.03.2016 r.

powrót

Odsprzedaż akcji własnych nabytych w ramach Programu Skupu

W dniu 14 marca 2016 roku raportem bieżącym ESPI 18/2016 Zarząd IMS S.A. poinformował o podjęciu decyzji o przeznaczeniu części nabytych w ramach Programu Skupu akcji, tj. akcje w liczbie 2.000.000 (słownie: dwa miliony) sztuk, do dalszej odsprzedaży na rzecz kluczowych z punktu widzenia Grupy IMS osób, wskazanych przez Zarząd Spółki („Osoby Uprawnione”).  Decyzja Zarządu została podjęta na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia („NWZ”) Spółki z dnia 1 grudnia 2015 roku. Zbywanie akcji nabytych w ramach Programu Skupu nie stanowi oferty publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U.2013.1382 z dnia 2013.11.26 z późn. zmianami). Zarząd Spółki postanowił przeznaczyć ww. akcje do sprzedaży dla osób o kluczowym znaczeniu dla Grupy Kapitałowej IMS w celu zwiększenia więzi tych osób ze Spółką oraz mając na względzie stworzenie dodatkowych mechanizmów motywacyjnych dla tych osób, co powinno skutkować polepszeniem wyników finansowych osiąganych przez Grupę Kapitałową IMS w kolejnych latach, co w efekcie powinno prowadzić do wzrostu wartości akcji Spółki. Wyżej wymienione akcje zostaną skierowane do następujących grup osób powiązanych ze Spółką lub innymi spółkami Grupy Kapitałowej IMS: członkowie Zarządu, menedżerowie, pracownicy i współpracownicy spółek Grupy Kapitałowej IMS, zatrudnieni lub świadczący usługi w tych spółkach na podstawie stosunku służbowego. Przez stosunek służbowy rozumie się świadczenie pracy lub usług na rzecz spółek Grupy Kapitałowej IMS na podstawie dowolnego stosunku prawnego (w szczególności: umowa o pracę, umowa zlecenie, kontrakt menedżerski, umowa o współpracy), w tym obejmującego sprawowanie funkcji w Zarządzie jednej lub kilku spółek Grupy Kapitałowej IMS oraz zasiadanie w Radzie Nadzorczej IMS S.A. Szczegółowa lista osób do których zostanie skierowane zaproszenie do składania oferta nabycia akcji, została przedstawiona Radzie Nadzorczej Spółki.

Cena za akcje zbywane przez Spółkę, wynosi 1,62 złote za 1 (jedną) akcję. Cena ta wyliczona została w oparciu o średni kurs zamknięcia ważony wolumenem z 60 sesji giełdowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z okresu 1 grudnia 2015 – 29 lutego 2016 (tj. z okresu trzech pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc podjęcia uchwały Zarządu w sprawie propozycji warunków odsprzedaży akcji własnych nabytych w ramach Programu Skupu) oraz zastosowane wobec tego kursu dyskonto w wysokości 20%. Zbywanie akcji przez Spółkę na rzecz Osób Uprawnionych będzie realizowane w trybie transakcji pozasesyjnych, w okresie od 23 maja 2016 roku do 25 lipca 2016 roku, jednak nie dłużej niż do dnia zbycia przez Spółkę wszystkich akcji przeznaczonych do dalszej odsprzedaży. Warunkiem zawarcia przez Spółkę umowy sprzedaży akcji jest pozostawanie przez Osobę Uprawnioną w stosunku służbowym lub pełnienie funkcji w organie Spółki lub innych spółek Grupy Kapitałowej IMS w dniu zawarcia umowy sprzedaży akcji oraz zobowiązanie się przez Osobę Uprawnioną do niezbywania nabytych akcji przez okres 2 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży akcji. Osoba Uprawniona w ramach obowiązywania zakazu zbywania akcji („Lock - up”) i w okresie jego trwania będzie zobowiązana na żądanie Zarządu Spółki do przedstawienia Spółce zaświadczenia wystawionego przez dom maklerski prowadzący rachunek papierów wartościowych Osoby Uprawnionej, na którym zdeponowane są akcje, potwierdzającego ilość akcji posiadanych przez Osobę Uprawnioną według stanu na dzień wystawienia tego zaświadczenia. Naruszenie przez Osobę Uprawnioną zakazu zbywania nabytych akcji będzie uprawniało Spółkę do żądania zapłaty przez Osobę Uprawnioną kary umownej w wysokości 50 % wartości łącznej ceny sprzedaży akcji za jaką Osoba Uprawniona nabyła akcje od Spółki.

Jednocześnie Zarząd Spółki poinformował, że będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenie środków pieniężnych pozyskanych ze sprzedaży akcji na kolejny skup akcji własnych. Przy czym ani pozostałe posiadane przez Spółkę z ostatniego skupu akcje własne (786.220 sztuk), ani skupione w ewentualnym kolejnym skupie, nie będą rekomendowane przez Zarząd do odsprzedaży menedżerom, pracownikom, współpracownikom ani osobom zasiadającym w organach Spółki.

Powyższa propozycja warunków odsprzedaży akcji, stosownie do uchwały nr 6 NWZ Spółki z dnia 1 grudnia 2015 roku, w dniu 15 marca 2016 roku została zaopiniowana – pozytywnie - przez Radę Nadzorczą Spółki.

W związku z tym w dniu 15 marca 2016 roku Spółka przekazała do publicznej wiadomości Uchwałę nr 1 Zarządu w sprawie ustalenia warunków odsprzedaży akcji własnych nabytych w ramach Programu Skupu. Uchwała powyższa stanowi załącznik do raportu ESPI 19/2016 z 15.03.2016 r.

powrót