Istotne wydarzenia roku 2015


Uchwała nr 7 NWZ z dnia 19 lutego 2015 roku - upoważnienie Zarządu IMS S.A. do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru

W dniu 19 lutego 2015 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IMS S.A. podjęło uchwałę nr 7 w sprawie zmiany Statutu Spółki, w tym upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki prawa poboru. Zarząd IMS S.A. został upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję do 3.300.000 (trzy miliony trzysta tysięcy) nowych akcji na okaziciela serii I o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 66.000 (sześćdziesiąt sześć tysięcy) złotych, co stanowi podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego określone w szczególności w przepisach art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych. Wysokość kapitału docelowego wynosi 66.000 (sześćdziesiąt sześć tysięcy) złotych. W granicach kapitału docelowego Zarząd Spółki został upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego przez okres trzech lat, począwszy od daty wpisu upoważnienia dla Zarządu (zmiany Statutu) do rejestru przedsiębiorców. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w § 6a ust. 1 Statutu. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje zarówno za wkłady pieniężne, jak i za wkłady niepieniężne.

Cenę emisyjną akcji serii I każdorazowo ustala Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej.

Zarząd Spółki został upoważniony do pozbawienia Akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego określonego w § 6a ust. 1 Statutu.

Wyłączenie w całości lub w części prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego uznane zostało za celowe ze względu na możliwość skierowania ofert nabycia akcji do podmiotów, które mogłyby być zainteresowane nabyciem pakietów akcji, a które nie są Akcjonariuszami Spółki. Oferowanie akcji nowych emisji z możliwością wyłączenia prawa poboru jest elastycznym narzędziem, które pozwoli pozyskać kapitał niezbędny dla nabycia kontrolnych pakietów akcji lub udziałów w spółkach, których wyniki finansowe winny przełożyć się na zwiększenie przychodów i zysków Grupy Kapitałowej IMS, a w konsekwencji na zwiększenie wartości akcji IMS S.A.

W dniu 4 marca 2015 roku Zarząd IMS S.A. powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 26 lutego 2015 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS zmian w Statucie Spółki, w tym zmiany wysokości kapitału docelowego Spółki oraz zmiany wartości nominalnej warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

powrót

Projekt Funbox

W dniu 2 grudnia 2014 roku IMS S.A. osiągnął wstępne porozumienie w sprawie warunków współpracy ze spółką Laboratorium Projektów Innowacyjnych Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (dalej “LabPi”) oraz ewentualnego przejęcia pakietu większościowego tej spółki od 98% udziałowca i Prezesa ww. spółki Pana Jacka Kwaśniaka.

Współpraca między IMS S.A. a LabPi dotyczyć ma projektu “Funbox – mobilna szafa grająca”. Projekt ten rozwijany jest przez LabPi i bazuje na mobilnej aplikacji muzycznej działającej na zasadzie szafy grającej, z wykorzystaniem serwera muzycznego służącego do emisji utworów muzycznych, zainstalowanego w danym obiekcie należącym do partnera handlowego. Zgodnie z założeniami Projektu Funbox, stworzona przez LabPi aplikacja mobilna ma umożliwiać klientom partnerów handlowych, za określoną opłatą, sterowanie znajdującym się w lokalu serwerem muzycznym, poprzez publiczne odtworzenie w lokalu partnera handlowego wybranego przez klienta utworu z zamieszczonej na serwerze muzycznym playlisty. IMS S.A. zajmowałby się pozyskiwaniem klientów dla ww. usługi, dostarczaniem sprzętu (serwery muzyczne) oraz kontentu muzycznego, pobierając ustalone przez strony prowizje i opłaty od ww. czynności. W założeniach model biznesowy zakłada rozwój usługi poprzez abonamentowy system sprzedaży do partnerów handlowych Spółki oraz nowych, pozyskanych w tym celu obiektów handlowych oraz uzyskiwanie przychodów z opłat ponoszonych przez finalnych użytkowników aplikacji Funbox. Spółka LabPi jest we wczesnej fazie rozwoju i zajmuje się przygotowaniem i rozwojem aplikacji Funbox, na który to cel spółka ta pozyskała dotację unijną w wysokości 433 tys. PLN. Strony porozumienia ustaliły, że IMS S.A. posiadać będzie opcję zakupu większościowego pakietu udziałów w LabPi (między 70% a 100%), wykonywalną najwcześniej po upływie 2 lat od daty podpisania finalnej umowy inwestycyjnej i nie później niż w ciągu 5 lat od daty podpisania wspomnianej umowy inwestycyjnej. Cena nabycia udziałów wstępnie ustalona została jako krotność zysku netto przypadającego na nabywane udziały, nie mniej jednak niż określona w porozumieniu kwota środków pieniężnych. Jednocześnie strony zastrzegły, że w toku prowadzonych dalej negocjacji możliwa jest zmiana ustalenia ceny nabycia jak również opłat i prowizji na rzecz IMS S.A. z tytułu sprzedaży usługi Funbox. Opcja zakupu nie wiąże się z jakimikolwiek wydatkami ani zobowiązaniami po stronie Spółki.

Celem współpracy i ewentualnego przejęcia LabPi jest poszerzenie rodzaju usług audio świadczonych przez Grupę IMS oraz zwiększenie liczby klientów, w szczególności lokalizacji abonamentowych. Działanie to również jest wpisane w założenia strategii Emitenta. W średnioterminowej perspektywie, przy powodzeniu przedsięwzięcia, przełożyć się to powinno na wzrost przychodów i zysków Grupy IMS w najbardziej stabilnym, abonamentowym obszarze działalności.

Spółka o ww. wstępnym porozumieniu i aktualizacji jego warunków informowała w raportach bieżących 34/2014 z dnia 2 grudnia 2014 r.; 15/2015 z dnia 24 marca 2015 roku; 38/2015 z dnia 29 czerwca 2015 roku; 47/2015 z dnia 28 sierpnia 2015 roku; 54/2015 z dnia 29 października 2015 roku; 62/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku; 70/2015 z dnia 18 grudnia 2015 roku; 13/2016 z dnia 23 lutego 2016 r. oraz 22/2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r. W dniu 21 kwietnia 2016 roku strony porozumienia dot. projektu Funbox, tj. IMS S.A., Laboratorium Projektów Innowacyjnych Sp. z o.o. (dalej “LabPi”) oraz Pan Jacek Kwaśniak przedłużyły najpóźniej do dnia 31 maja 2016 roku termin końcowych ustaleń i podpisania umowy inwestycyjnej. W raporcie nr 13/2016 Emitent informował, że w przypadku niepodpisania umowy inwestycyjnej w terminie do 30 kwietnia 2016 r., Emitent odstąpi od dalszego procedowania w tym zakresie. Jednak w opinii Zarządu, przeciągające się wcześniej negocjacje przebiegają obecnie we właściwym tempie. Przedłużenie terminu wynika przede wszystkim z konieczności rejestracji przez sąd zmian w umowie spółki LabPi (i związanego z tym ok. 3 – 4 tygodniowego oczekiwania na wydanie decyzji przez sąd rejestrowy, który to okres jest niezależny od stron porozumienia), niezbędnych do podpisania umowy inwestycyjnej, aby umowa inwestycyjna mogła we właściwy sposób zabezpieczać interes Emitenta. Emitent zakłada, że w tym czasie zakończone zostaną negocjacje ze stronami porozumienia i w drugiej połowie maja br. dojdzie do podpisania umowy inwestycyjnej.

powrót

Opcja na zakup udziałów w Mood Factory Sp. z o.o.

Umowa inwestycyjna i akt notarialny dot. utworzenia Mood Factory Sp. z o.o., których stroną jest między innymi IMS S.A. i Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości („PAIP”; „Inkubator Przedsiębiorczości”), zawarte zostały 28 grudnia 2012 r. Mood Factory została wpisana do KRS 4 marca 2013 r. PAIP to instytucja wspierająca rozwój biznesu, poprzez inwestycje kapitałowe w nowatorskie, innowacyjne projekty. Współpraca z Inkubatorem ma na celu budowę lokalnej sieci dystrybucji usług audio- i aromamarketingu w Polsce. IMS S.A. posiada opcję zakupu od Inkubatora 60 udziałów, stanowiących na dzień 31.12.2015 roku 29% kapitału zakładowego Mood Factory Sp. z o.o., wykonywalną od marca 2016 roku. Inkubator, z którym Spółka współpracuje przy Mood Factory to instytucja niezależna od spółek Grupy IMS, niepowiązana w jakikolwiek sposób (poza współpracą dotyczącą Mood Factory) z którąkolwiek ze spółek Grupy IMS ani z żadnym z członków organów spółek Grupy IMS. Celem współpracy z Inkubatorem Przedsiębiorczości jest minimalizacja ryzyka gospodarczego. Nowe projekty, a takim jest rozwój usług Spółki na krajowych rynkach lokalnych (obejmujących mniejsze miasta i miejscowości rozsiane na terytorium Polski), niosą ze sobą duże ryzyko niepowodzenia i tym samym utraty zainwestowanych środków. W przypadku Mood Factory ryzyko to ponosi Inkubator, finansujący w 100% przedsięwzięcie – PAIP zainwestował blisko 0,8 mln zł (był to jedyny wkład gotówkowy w spółkę, pozostali udziałowcy nie wnosili wkładów pieniężnych) w zamian za objęcie 60 udziałów (30% na dzień podpisania umowy inwestycyjnej) w Mood Factory. Innowacyjność projektu i wysokie ryzyko z nim związane polega na nowym kanale dystrybucji i nowej grupie klientów docelowych – pojedyncze sklepy, salony fryzjerskie, salony fitness, puby, restauracje. W swojej dotychczasowej działalności Grupa IMS współpracuje bowiem głównie z dużymi markami, sieciami FMCG, galeriami handlowymi oraz sieciami hiper- i supermarketów. Realizowanie takiego projektu w ramach Grupy Kapitałowej IMS wiązałoby się z: (i) wydatkowaniem własnych środków, (ii) ryzykiem straty środków i pogorszenia wyników finansowych Grupy IMS. Posiadanie opcji zakupu od Inkubatora, na którą IMS S.A. nie wydatkowała żadnych środków (premia opcyjna = 0), pozwalać będzie w przypadku powodzenia działalności Mood Factory na zakup udziałów po cenie ustalonej w umowie inwestycyjnej (jest to kwota zainwestowanego przez Inkubator kapitału powiększona o premię dla inkubatora, wyliczalną na bazie zawartych w umowie parametrów związanych z terminem realizacji opcji i wynikami Mood Factory Sp. z o.o.). W ten sposób Grupa Kapitałowa IMS posiadałaby przynoszącą zyski jednostkę stowarzyszoną, której wynik netto proporcjonalnie do wielkości posiadanych udziałów (29%) powiększałby zysk netto Grupy IMS. Tym niemniej, Spółka w przypadku powodzenia działalności Mood Factory Sp. z o.o. dążyć będzie do przejęcia całego przedsiębiorstwa i konsolidacji metodą pełną. Przejęcie takie zgodnie z realizowaną strategią Emitenta, zapewniłoby znaczący wzrost ilości posiadanych lokalizacji płacących comiesięczny abonament i tym samym wzrost przychodów, zysku operacyjnego oraz zysku netto Grupy IMS. W trakcie bieżącej współpracy z Mood Factory, Grupa IMS realizuje zyski na sprzedaży usług, towarów i materiałów do Mood Factory. Transakcje odbywają się na warunkach rynkowych. Członkowie Zarządu IMS S.A. uczestniczący w Mood Factory (Michał Kornacki, Dariusz Lichacz i Piotr Bielawski) to pomysłodawcy koncepcji współpracy ze spółkami tworzonymi przy udziale kapitału pochodzącego z inkubatorów przedsiębiorczości.

Posiadana przez IMS S.A. opcja zakupu nie wiąże się z jakimikolwiek obecnymi lub przyszłymi zobowiązaniami po stronie Spółki. Na dzień bilansowy IMS S.A. wycenia instrument finansowy w cenie nabycia (równej zero), ze względu na brak możliwości wiarygodnego oszacowania wartości godziwej.

W dniu 1 października 2015 roku podpisane zostało porozumienie do Umowy Inwestycyjnej z dnia 28.12.2012 r. oraz Aneks nr 1 do tejże Umowy. Głównym celem podpisanego Porozumienia i Aneksu do Umowy były:

 • konieczność wzmocnienia sił sprzedażowych celem zdynamizowania tempa pozyskiwania nowych klientów;
 • związana z wyżej wymienionym punktem zmiana na stanowisku prezesa zarządu i wprowadzenie nowego modelu sprzedaży opartego o większą ilość handlowców terenowych, budowę struktury telesales oraz sprzedaż w kanale internetowym.

W dniu 1 października 2015 r. IMS S.A. udzieliła Mood Factory Sp. z o.o. pożyczki w wysokości 300 tys. PLN na rozwój sieci sprzedaży i zdynamizowanie tempa pozyskiwania lokalizacji abonamentowych. Pożyczka ma charakter długoterminowy, jej zwrot może być wymagany nie wcześniej niż 1 kwietnia 2018 roku. Oprocentowanie pożyczki wynosi WIBOR 1M powiększony o marżę w wysokości 4%. Zabezpieczeniem pożyczki jest weksel wraz z deklaracją wekslową. Pożyczka ma wbudowaną opcję konwersji na 14 udziałów Mood Factory, na żądanie Pożyczkodawcy, począwszy od 1 kwietnia 2016 r.

Struktura udziałowców Mood Factory Sp. z o.o. na dzień publikacji sprawozdania:

Udziałowiec      Liczba udziałów   Udział %
PAIP (Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości) 60  29%
Piotr Bielawski 44  21%
Michał Kornacki 43  21%
Seed Investments Sp. z o.o. 20  10%
Nomada Polska Sp. z o.o. 14  7%
Dariusz Lichacz 14  7%
Patryk Wierniuk 3%
Wiktor Łyczko 2%

Kapitał zakładowy Mood Factory na dzień publikacji raportu wynosi 10.300 PLN i dzieli się na 206 udziałów o wartości nominalnej 50 PLN każdy.

Podstawowe dane finansowe Mood Factory Sp. z o.o. według stanu na 31.12.2015 r. (sprawozdanie wstępne)
(podane przez Zarząd Mood Factory Sp. z o.o., sporządzone zgodnie z Ustawą o Rachunkowości):

Wybrane dane finansowe      Okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2015 r.
Rachunek zysków i strat
Przychody netto ze sprzedaży 763 
EBITA (273)
EBITDA (Wynik na działalności operacyjnej + amortyzacja) (173)
Strata netto (276)
Bilans 31 grudnia 2015 r.
Wartości niematerialne 208 
Rzeczowe aktywa trwałe
Należności krótkoterminowe 171 
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 213 
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Kapitał własny 162 
Zobowiązania długoterminowe 300 
Zobowiązania krótkoterminowe 135 
Rozliczenia międzyokresowe  8 

powrót

Aneks do Umowy Inwestycyjnej dotyczącej przejęcia IMS events sp. z o.o. (dawniej Entertainment Group Sp. z o.o.)

W dniu 31 marca 2015 roku Spółka podpisała Aneks nr 1 do Umowy Inwestycyjnej z dnia 31.03.2014 r. zawartej pomiędzy IMS S.A. a dwiema osobami fizycznymi posiadającymi do dnia 31.03.2014 r. 100% udziałów w Entertainment Group Sp. z o.o. (obecnie IMS events sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie. Podpisanie aneksu wynikało z rezygnacji z dniem 31 marca 2015 roku Pana Grzegorza Zięby z funkcji Wiceprezesa Zarządu Entertainment Group Sp. z o.o. (obecnie IMS events sp. z o.o.).  Dodatkowe wynagrodzenie wynikające z modelu earn-out za lata 2015 i 2016, jakie ewentualnie wypłacone zostanie przez IMS, przypadnie na mocy ww. Aneksu w całości Panu Pawłowi Czerskiemu, udziałowcowi i Prezesowi Zarządu IMS events sp. z o.o.  Zmianie uległ także jeden z zapisów dotyczących opcji put przysługującej Emitentowi – Pan Grzegorz Zięba zwolniony został z czasowego (do 31 marca 2016 roku) wyłączenia prawa zbycia posiadanych przez siebie 34.837 sztuk akcji Emitenta serii G („lock-up”), a ewentualna wymiana 325 udziałów IMS events sp. z o.o.  (31,9% kapitału zakładowego) nabytych od Pana Grzegorza Zięby nastąpiłaby w zamian za środki pieniężne, a nie za wydane przez Emitenta akcje serii G. Pozostałe warunki Umowy Inwestycyjnej z dnia 31 marca 2014 roku nie uległy zmianie.

powrót

Strategia komunikacji marki IMS na lata 2015 - 2018

W II kwartale 2015 roku Zarząd IMS S.A. przyjął do realizacji strategię komunikacji marki IMS na lata 2015-2018 oraz strategię komunikacji dla całej Grupy IMS.

Strategia komunikacji Grupy IMS oparta o nowe pozycjonowanie marketingowe realizowana będzie poprzez prezentację kompetencji Grupy IMS. Służy temu unifikacja nazewnictwa spółek zależnych oraz wyodrębnienie głównych obszarów kompetencyjnych w ramach Grupy. W konsekwencji powstały następujące obszary kompetencyjne: IMS sensory, IMS media, IMS events, IMS r&d. Grupa IMS przyjęła do stosowania nowy tag line odpowiadający jej pozycjonowaniu: „IMS sensory media”. Do stosowania przyjęty został nowy kod kolorystyczny stosowany w komunikacji wizualnej. Kod kolorów IMS oparty został na kolorze wiodącym dla Grupy (rubin) oraz czterech kolorach wspomagających powiązanych z kompetencjami Grupy. Strategia komunikacji obejmuje: zwiększenie aktywności medialnej Grupy, komunikację jej potencjału eksperckiego w obszarze mediów sensorycznych oraz mediów reklamowych, edukację rynku w zakresie charakteru i potencjału mediów sensorycznych oraz wsparcie komunikacyjne sprzedaży z wykorzystaniem narzędzi performance marketingu. W zakresie prezentacji potencjału eksperckiego IMS podejmuje współpracę między innymi z EFFIE AWARDS, najbardziej szanowaną marką nagradzającą efektywność w zakresie kampanii reklamowych.

W wyniku realizacji strategii komunikacji marki IMS, w czerwcu 2015 roku Emitent zmienił swoją nazwę z Internet Media Services S.A. na IMS Spółka Akcyjna (nazwa skrócona IMS S.A.). Zmiana danych Spółki została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w dniu 15 czerwca 2015 roku. Natomiast w lipcu 2015 roku została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców zmiana nazwy Entertainment Group Sp. z o.o. na IMS events spółka z ograniczoną odpowiedzialności (nazwa skrócona IMS events sp. z o.o.), a w sierpniu 2015 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym zarejestrowana została zmiana nazwy Tech Cave Sp. z o.o. na IMS r&d spółka z ograniczoną odpowiedzialności (nazwa skrócona IMS r&d sp. z o.o.).

Grupa IMS podjęła istotne inwestycje w komunikację marketingową o charakterze eksperckim w mediach specjalistycznych jak i wyspecjalizowaną komunikację w mediach branżowych, a także zwiększył swoją obecność w imprezach targowych. W 2015 roku Grupa wygenerowała łącznie ponad 9.000 informacji prasowych o charakterze eksperckim oraz powiązanych z aktywnością giełdową. Strategia budowania świadomości kompetencji IMS będzie kontynuowana w 2016 i 2017 roku. W ramach przyjętej w 2015 strategii komunikacji Grupa IMS rozpoczęła zdyscyplinowany program inwestowania w obszar badań rynkowych. Przygotowany na przełomie 2015/2016 program obejmuje między innymi pionierskie na polskim rynku badania efektywności mediów in-store, które Grupa będzie realizowała wspólnie z liderem badań rynkowych firmą Millward Brown.

powrót

Rezygnacja z planowanego przejęcia spółki działającej w branży Emitenta

W dniu 14 stycznia 2015 roku IMS S.A. podpisała list intencyjny i ustaliła wstępne warunki nabycia 100% udziałów Magic Group Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, działającej w jednym z obszarów działalności IMS S.A., tj. w branży aromamarketingu. List intencyjny i wstępne warunki nabycia zawarte zostały z dwiema osobami fizycznymi posiadającymi pakiet 100% udziałów i jednocześnie zarządzającymi ww. spółką. Celem przejęcia była konsolidacja rynku aromamarketingu w Polsce i wzmocnienie tym samym pozycji Spółki jako lidera tego segmentu w Polsce i ogólnie lidera marketingu sensorycznego w kraju. Nabycie 100% udziałów miało się odbyć w oparciu o model earn – out. Zapłata początkowa, według szacunków Spółki, nie przekroczyłaby 20 - 30% całej ceny nabycia. Pozostała, dominująca część zapłaty miała zostać rozliczona w okresie 5 lat po nabyciu na podstawie wyników finansowych (zysku netto i EBITDA) osiąganych przez przejętą spółkę.

Rozliczenie wszystkich płatności następowałoby w akcjach IMS S.A. oraz w gotówce.

Podmiot będący celem przejęcia działa na rynku aromamarketingu od 5 lat. Wyniki finansowe tego podmiotu za okres styczeń – listopad 2014 r. przekazane przez jego Zarząd przedstawiają się następująco:

Przychody: 1.001 tys. PLN
EBIT: 217 tys. PLN
EBITDA: 521 tys. PLN
Zysk netto: 217 tys. PLN.

Ok. 50% przychodów ww. Spółka realizuje poprzez umowy abonamentowe.

Wybrane pozycje z bilansu wg stanu na 30.11.2014 r.:

Środki trwałe: 114 tys. PLN
Aktywa obrotowe: 467 tys. PLN
Aktywa ogółem: 581 tys. PLN
Zobowiązania handlowe (krótkoterminowe): 186 tys. PLN
Kredyty i pożyczki (krótkoterminowe): 628 tys. PLN
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem: 861 tys. PLN
Kapitał własny: (-) 280 tys. PLN.

Strony wyznaczyły datę 31 maja 2015 r. jako graniczny termin ustalenia finalnych warunków połączenia kapitałowego. O ww. liście intencyjnym i wstępnych warunkach nabycia Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 2/2015 z dnia 14.01.2015 roku. W dniu 28 maja 2015 roku Spółka podjęła decyzję o odstąpieniu od negocjacji z udziałowcami Magic Group Polska Sp. z o.o. Decyzja Zarządu IMS S.A. spowodowana była nieprzekazaniem (pomimo deklaracji w tym zakresie) przez osoby fizyczne posiadające 100% udziałów w Magic Group Polska Sp. z o.o. i jednocześnie zarządzające tą spółką, wszystkich niezbędnych informacji do zakończenia procesu due diligence. Zakończenie negocjacji nie pociąga za sobą jakichkolwiek zobowiązań którejkolwiek ze stron. O odstąpieniu od negocjacji Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 23/2015 z dnia 28.05.2015 roku.

powrót

Czynniki, które w ocenie Grupy będą miały wpływ na osiągnięte wyniki w perspektywie co najmniej najbliższego roku

Decydujący wpływ na wyniki Grupy w perspektywie co najmniej najbliższego roku będzie miała realizacja strategii rozwoju, opisanej szczegółowo w zakładce Strategia rozwoju Grupy.  Szczególną uwagę należy zwrócić na:

 1. Tempo wzrostu ilości lokalizacji abonamentowych audio, wideo i aroma;
 2. Akwizycje mające na celu konsolidację rynku marketingu sensorycznego;
 3. Efekty synergii dotyczące przejętej w 2014 roku IMS events sp. z o.o. (dawniej Entertainment Group Sp. z o.o.);
 4. Ekspansję na rynkach zagranicznych;
 5. Przychody ze sprzedaży usług reklamowych, zależne w dość istotnym stopniu od ogólnej koniunktury gospodarczej i budżetów reklamodawców;
 6. Pozyskiwanie nowych, dotychczas nieobsługiwanych segmentów rynku;
 7. Wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług, jak np. planowane wprowadzenie mobilnej szafy grającej Funbox.

powrót


Nagrody i wyróżnienia otrzymane w 2015 roku

Nagrody i wyróżnienia otrzymane przez Grupę w 2015 roku:

 1. W lutym 2015 roku IMS S.A. po raz drugi z rzędu zakwalifikowała się do II etapu VIII edycji konkursu Złota Strona Emitenta organizowanego przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Emitent znalazł się w ścisłym gronie spółek publicznych, które najlepiej komunikują się z inwestorami poprzez stronę korporacyjną, posiadając dla uczestników rynku kapitałowego szeroki, na bieżąco uaktualniany i przejrzyście poukładany strumień informacji.

W I etapie Konkursu oceniono strony internetowe 900 polskich oraz zagranicznych spółek giełdowych, których akcje były notowane w dniu 29 sierpnia 2014 roku na GPW, w tym także na rynku NewConnect. W tym roku do II etapu Konkursu zakwalifikowano 53 spółki giełdowe najwyżej punktowane w I etapie Konkursu. Spółki wykazały się wysokim i bardzo wyrównanym poziomem zawartości merytorycznej witryn internetowych.

 1. Wyróżnienie dla IMS S.A. w XV Edycji Rankingu Gazele Biznesu 2014 – rankingu najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm. I edycja rankingu Gazele Biznesu odbyła się w 2000 roku. Gazela to firma małej lub średniej wielkości, która dzięki niezwykle dynamicznemu rozwojowi doskonale daje sobie radę wśród nawet znacznie większych konkurentów. W każdej edycji rankingu badane są wyniki firmy za pełne trzy poprzedzające lata. W bieżącej edycji weryfikowane były wyniki osiągnięte w okresie 2011, 2012 i 2013.

Zaznaczyć należy także, że IMS Spółka Akcyjna została wyróżniona również w XVI Edycji Rankingu Gazele Biznesu 2015. Uroczysta Gala wręczenia nagród odbyła się 9 marca 2016 roku. Tym samym dane finansowe oraz uczciwość w prowadzeniu interesów, jak co roku, sprawdziła i potwierdziła współpracująca z redakcją Pulsu Biznesu wywiadownia gospodarcza Coface Poland.   

 1. W dniu 28 października 2015 roku IMS S.A. odebrała nagrodę Lidera Przedsiębiorczości 2015.  Spółka została laureatem tego konkursu trzeci rok z rzędu, w kategorii „Małe przedsiębiorstwa”. Tytuł ten otrzymują firmy wyróżniające się aktywnością na rynku, innowacyjnością, konkurencyjnością, a także dynamizmem w rozwoju. Spółka po raz kolejny spełniła te warunki, utrzymując się od lat na pozycji lidera rynku usług marketingu sensorycznego. Jury konkursu Lider Przedsiębiorczości doceniło IMS za konsekwentne budowanie wizerunku marki eksperckiej i innowacyjnej, działającej w oparciu o unikalną wiedzę na temat rynku i konsumentów, usług i mediów. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych. Konkurs Lider Przedsiębiorczości jest organizowany od 1994 roku przez Fundację Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
   
 2. 18 listopada 2015 roku podczas Targów RetailShow w warszawskim Centrum Expo XXI odbyła się Gala PDSA Awards 2015. Konkurs ten odbył się już po raz czwarty, a jego organizatorem było Polish Digital Signage Association. IMS S.A. uzyskała dwie nagrody w kategoriach „Wzorcowa instalacja Digital Signage” oraz „Najlepszy content Digital Signage”. Do rywalizacji zostały zgłoszone ekrany zainstalowane w Galerii Kazimierz w Krakowie oraz emitowany na nich content neutralny. Nagrodzone tytułem „Wzorcowa instalacja Digital Signage” nośniki zostały w całości wykonane przez firmę IMS. Pierwszy ekran o wysokości 12 metrów umieszczono na boku windy w centrum handlowym, natomiast drugi o długości 50 metrów usytuowano wzdłuż wewnętrznego patio. Oba ekrany cechują się wysoką rozdzielczością. W konkursie PDSA Awards 2015 wyróżniono również kontent neutralny przygotowany specjalnie na te nietypowe nośniki. Materiał emitowany na obu ekranach jest do siebie dopasowany, stanowiąc przykuwającą wzrok całość, która ma za zadanie uprzyjemniać klientom wizytę w galerii handlowej. 
   
 3. W listopadzie 2015 roku IMS S.A. otrzymała nominację do nagrody Kreatura 2015 w kategorii „Reklama własna”. Jury konkursu doceniło projekt „Branding sensoryczny marki Effie oraz nagroda specjalna ‘Zapach Zwycięstwa’ w konkursie EffieAwards 2015”. Celem konkursu Kreatura 2015 jest uhonorowanie dążenia do doskonałości w polskiej sztuce reklamowej. Prace oceniane są pod kątem oryginalności pomysłu oraz jakości jego zrealizowania. W konkursie mogą brać udział agencje reklamowe full service, agencje marketingu zintegrowanego i BTL, agencje interaktywne, studia filmowe, fotograficzne i graficzne oraz indywidualni przedstawiciele branży marketingowej.
   
 4. Również w listopadzie 2015 roku, IMS S.A. otrzymała informację o przyznaniu tytułu Geparda Biznesu. Jest to Ranking przeprowadzany wśród najdynamiczniejszych przedsiębiorstw w Polsce przez Instytut Nowoczesnego Biznesu i Magazyn Przedsiębiorców „Europejska Firma” we współpracy z Wywiadownią Handlową InfoCredit.

powrót