Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

 


Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów należy analizować łącznie z notami do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, które stanowią jego integralną cześć.

 

 Nota

 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2015 r.

 12 miesięcy zakończonych
31 grudnia 2014 r.

Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi 

 

42 126

37 044 

Przychody netto ze sprzedaży

3.2

42 001 

37 013 

Zmiana stanu produktów

 

125

31

Koszty działalności operacyjnej

 

33 369

30 127 

Amortyzacja

 

3 157

2 889

Zużycie materiałów i energii

 

4 266

3 210

Usługi obce

 

16 468

15 670

Podatki i opłaty

 

215

197

Wynagrodzenia

 

5 171

5 506

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

 

506

453

Pozostałe koszty rodzajowe

 

546

474

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

 

3 040

1 728

Zysk na sprzedaży

 

8 757

6 917 

Pozostałe przychody operacyjne

3.3

289

323

Pozostałe koszty operacyjne

3.3

215

338

Zysk na działalności operacyjnej

 

8 831

6 902

Przychody finansowe

3.4

190

173

Koszty finansowe

3.4

447

364

Zysk brutto

 

8 574

6 711

Podatek dochodowy

3.5

1 729

1 194

Zysk netto za rok obrotowy z działalności kontynuowanej

 

6 845

5 517 

ZYSK NETTO PRZYPISANY AKCJONARIUSZOM JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ

 

6 888

5 505 

Zysk (Strata) netto przypisana udziałowcom niekontrolującym

 

(43)

12 

Pozostałe całkowite dochody netto

 

-

-

Całkowite dochody ogółem

 

6 845

5 517 

Całkowite dochody ogółem przypisane akcjonariuszom jednostki dominującej

 

6 888

5 505 

Całkowite dochody ogółem przypisane udziałowcom niekontrolującym

 

(43)

12 

Zysk na akcję z działalności kontynuowanej przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej (gr na akcję)

 

 

 

Podstawowy zysk na akcję (gr na akcję)

3.1

21

17

Rozwodniony zysk na nbsp;akcję (gr na akcję)

3.1

21

17

 powrót

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej - Aktywa

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej należy analizować łącznie z notami do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, które stanowią jego integralną część.

 

 Nota

 Na dzień 31 grudnia 2015 r.

 Na dzień 31 grudnia 2014 r.

Aktywa trwałe

  

12 374

11 058

Wartość firmy 

4.1

1 681

1 740

Wartości niematerialne

4.2

429

654

Rzeczowe aktywa trwałe

4.3

9 388

8 042

Aktywa trwałe przeznaczone do zbycia

4.3

10

32

Aktywa finansowe długoterminowe

4.4

300

-

Aktywa z tytułu podatku odroczonego

4.5

500

564

Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe

4.10

66

26

Aktywa obrotowe

 

17 914

18 375

Zapasy

4.6

1 717

1 501

Należności z tytułu dostaw i usług

4.7

10 267

7 305

Należności pozostałe

4.7

179

353

Nadpłaty z tytułu podatku dochodowego

4.7

19

-

Nadpłaty z tytułu pozostałych podatków

4.7

5

183

Aktywa finansowe krótkoterminowe

4.8

2

-

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

4.9

5 330

8 827

Rozliczenia międzyokresowe

4.10

395

206

Aktywa razem

 

30 288

29 433

powrót 

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej - Pasywa

–Skonsolidowane–sprawozdanie–z sytuacji–finansowej–należy analizować łącznie z notami do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, które stanowią jego integralną cześć.

 

 Nota

 Na dzień 31 grudnia 2015 r.

 Na dzień 31 grudnia 2014 r.

 KAPITAŁ WŁASNY

 

 

 

 Kapitał podstawowy

4.14

673 

678 

 Kapitał zapasowy 

4.15

3 470

7 310

 Kapitał rezerwowy–środki na nabycie akcji własnych

4.16

6 387

3 000

 Akcje własne

4.17

(4 692)   

(998)   

 Kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę 
dywidendy w przyszłych okresach

4.18

3 861 

1 813 

 Zysk netto

 

6 888

5 505

 Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej

 

16 587

17 308

 Kapitał własny przypisany udziałowcom niekontrolującym

4.19

4

47

 KAPITAŁ WŁASNY RAZEM

 

16 591   

17 355 

 ZOBOWIĄZANIA

 

 

 

 Zobowiązania długoterminowe

 

3 899 

2 494 

 Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego

4.20

3 527

1 971 

 Zobowiązania pozostałe

4.24

116

233 

 Rezerwa z tytułu podatku odroczonego

4.5

247

283 

 Rezerwy długoterminowe

4.21

9

 Zobowiązania krótkoterminowe

 

9 798

9 584 

 Kredyty i pożyczki

4.22

-

1 077 

 Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego

4.20

1 482

1 283 

 Zobowiązania z tytułu faktoringu

4.23

202

400 

 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania

4.24

4 734

4 245 

 Rozliczenia międzyokresowe bierne

4.25

1 975

1 866 

 Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego

4.26

848

183 

 Zobowiązanie z tytułu pozostałych podatków

4.26

298

324 

 Przychody przyszłych okresów

4.27

134

36

 Rezerwy krótkoterminowe

4.28

125

170 

 Zobowiązania razem

 

13 697

12 078 

 Pasywa razem

 

30 288

29 433 

powrót 

Skonsolidowane sprawozdanie ze  zmian w kapitale własnym

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym należy analizować łącznie z notami do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, które stanowią jego integralną część.

 

 Kapitał podstawowy

 Kapitał zapasowy

 Kapitał rezerwowy - środki na nabycie akcji własnych

 Akcje własne

 Kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w przyszłych okresach

 Zyski zatrzymane

 Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej

 Kapitał własny przypisany udziałowcom niekontrolującym

 Kapitał własny

Noty

4.14

4.15

4.16

4.17

4.18

 

 

4.19

 

 Stan na 1 stycznia 2014 roku 

664

8 911

-

-

438

3 682

13 695

-

13 695

  Emisja akcji serii G

1

-

-

-

-

-

1

-

1

  Emisja akcji serii F3, H

13

-

-

-

-

-

13

-

13

 Agio - akcje serii G

-

141

-

-

-

-

141

-

141

 Kapitał z przejęcia IMS events sp. z o.o. (dawniej Entertainment Group Sp. z o.o.)

-

78

-

-

-

-

78

35

113

 Skup akcji własnych

-

-

-

(998)

-

-

(998)

-

(998)

 Środki na nabycie akcji własnych

-

(3 000)

3 000

-

-

-

-

-

-

 Podział zysku z lat ubiegłych na kapitał

-

916

-

-

1 375

(2 355)

(64)

-

(64)

 Program opcyjny

-

263

-

-

-

-

263

-

263

 Wypłata dywidendy

-

-

-

-

-

(1 327)

(1 327)

-

(1 327)

 Zysk netto roku obrotowego

-

-

-

-

-

5 505

5 505

12

5 517

 Pozostałe całkowite dochody za rok obrotowy (netto)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 Suma całkowitych dochodów

-

-

-

-

-

5 505

5 505

12

5 517

 Stan na 31 grudnia 2014 roku

678

7 310

3 000

(998)

1 813

5 505

17 308

47

17 355

 

 

 Kapitał podstawowy

 Kapitał zapasowy

 Kapitał rezerwowy - środki na nabycie akcji własnych

 Akcje własne

 Kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w przyszłych okresach

 Zyski zatrzymane

 Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej

 Kapitał własny przypisany udziałowcom niekontrolującym

 Kapitał własny

Noty

4.14

4.15

4.16

4.17

4.18

 

 

4.19

 

 Stan na 1 stycznia 2015 roku

678

7 310

3 000

(998)

1 813

5 505

17 308

47

17 355

 Emisja akcji serii H

7

-

-

-

-

-

7

-

7

 Skup akcji własnych

-

(4 639)

4 639

(4 692)

-

-

(4 692)

(266)

-

(4 692)

 Umorzenie akcji własnych

(12)

-

(1 252)

998

-

-

(266)

-

(266)

 Podział zysku z lat ubiegłych na kapitał

-

799

-

-

2 048

(2 840)

-

-

7

 Wypłata dywidendy

-

-

-

-

-

(2 665)

(2 665)

-

(2 665)

 Zysk netto roku obrotowego

-

-

-

-

-

6 888

6 888

(43)

6 845

 Pozostałe całkowite dochody za rok obrotowy (netto)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Suma całkowitych dochodów

-

-

-

-

-

6 888

6 888

(43)

6 845

 Stan na 31 grudnia 2015 roku

673

3 470

6 387

(4 692)

3 861

6 888

16 587

4

16 591

powrót 

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych należy analizować łącznie z notami do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, które stanowią jego integralną cześć.

 

Noty

 12 miesięcy zakończonych
31 grudnia 2015 r.

 12 miesięcy zakończonych
31 grudnia 2014 r.

 PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

Zysk netto

 

6 845

5 517

Korekty

 

2 501

5 008

Straty/Zyski udziałowców niekontrolujących

 

(43)

12

Amortyzacja

 

3 157

2 889 

Program opcyjny

 

-

263 

Odsetki leasing, kredyt, lokaty bankowe

 

18

28

Zysk z działalności inwestycyjnej

 

15

120 

Zmiana stanu rezerw

 

(15)

948

Zmiana stanu zapasów

 

(216)

24

Zmiana stanu należności krótkoterminowych

 

(2 788)

(1 801)

Zmiana stanu zobowiązań długoterminowych

 

(117)

233

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych,
z wyjątkiem pożyczek i kredytów

 

489

997

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

 

(120)

81

Zmiana stanu rozrachunków w tytułu podatku dochodowego 

 

1 770

1 323

Zmiany stanu pozostałych podatków

 

144

(43)

Aktualizacja należności z tytułu pożyczek

 

64

-

Inne korekty

 

143

(63)

Środki pieniężne wygenerowane na działalności operacyjnej 

 

9 346

10 525

Zapłacony podatek dochodowy

 

(1 046)

(1 328)

Zapłacone odsetki

 

2

-

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 

 

8 302

9 197

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ

Wpływy z tytułu zbycia aktywów trwałych

4.3

193

56

Zakup wartości niematerialnych i środków trwałych

4.2
4.3

(813)

(1 507)

Wydatki z tytułu nabycia udziałów Entertainment Group

Sp. z o.o. (obecnie IMS events sp. z o.o.)

 

-

(147)

Zapłata warunkowa za udziały Entertainment Group Sp. z o.o. (obecnie IMS events sp. z o.o.)

4.4

(12)

-

Udzielone pożyczki

4.4

(300)

-

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 

 

(932)

(1 598)

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ

Wpływy z tytułu emisji akcji serii G

 

-

1

Wpływy z tytułu emisji akcji serii F3, H

4.15

7

13

Agio - akcje serii G

 

-

141

Otrzymana dotacja

 

-

633

Wpływy z tytułu faktoringu

 

-

400

Wpływy z tytułu odsetek od lokat bankowych

 

174

145

Wydatki związane z nabyciem akcji własnych

4.17

(4 957)

(998)

Wypłata dywidendy

 

(2 665)

(1 327)

Spłata kredytów bankowych wraz z odsetkami

 

(1 080)

(813)

Płatności z tytułu faktoringu wraz z odsetkami

 

(227)

(46)

Płatności z tytułu leasingu finansowego wraz z odsetkami

 

(2 055)

(2 226)

Udzielone pożyczki

 

(64)

-

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 

 

(10 867)

(4 077)

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM 

 

(3 497)

3 522 

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU   8 827 5 305

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU, W TYM:

 

5 330

8 827

- o ograniczonej możliwości dysponowania

 

15

19

BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

 

(3 497)

3 522 

 powrót