Sytuacja majątkowa Grupy


Wybrane dane ze Skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2015 i 2014 roku

 

 Na dzień zakończony
31 grudnia 2015 r.

 Na dzień zakończony
31 grudnia 2014 r.

Aktywa trwałe, w tym:

12 374

11 058

Wartość firmy

1 681

1 740

Rzeczowe aktywa trwałe

9 388

8 042

Aktywa finansowe długoterminowe

300

-

Aktywa obrotowe, w tym:

17 914

18 375

Zapasy

1 717

1 501

Należności z tytułu dostaw i usług

10 267

7 305

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

5 330

8 827 

Rozliczenia międzyokresowe

395

206

Aktywa razem

30 288

29 433

Kapitał własny

16 591

17 355

Zobowiązania długoterminowe, w tym:

3 899

2 494

Kredyty i pożyczki

-

-  

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego

3 527

1 971

Rezerwa z tytułu podatku odroczonego

247

283

Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:

9 798

9 584

Kredyty i pożyczki

-

1 077

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego

1 482

1 283

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania

4 734

4 245

Rozliczenia międzyokresowe bierne

1 975

1 866

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego

848

183

Zobowiązania z tytułu pozostałych podatków

298

324

Przychody przyszłych okresów

134

36

Rezerwy krótkoterminowe

125

170

 powrót

Wybrane dane ze Skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych na dzień 31 grudnia 2015 i 2014 roku

 

 Na dzień zakończony
31 grudnia 2015 r.

 Na dzień zakończony
31 grudnia 2014 r.

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

8 302

9 197

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej, w tym:

(932)

(1 598)

Nabycie wartości niematerialnych i środków trwałych

(813)

(1 507)

Udzielone pożyczki

(300)

-

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej, w tym:

(10 867)

(4 077)

Wpływy z tytułu emisji akcji serii F3, H

7

13

Wpływy z tytułu odsetek od lokat bankowych

174

145

Wydatki związane z nabyciem akcji własnych

(4 957)

(998)

Wypłata dywidendy

(2 665)

(1 327)

Spłata kredytów bankowych z odsetkami

(1 080)

(859)

Płatności z tytułu leasingu finansowego wraz z odsetkami

(2 055)

(2 226)

Przepływy pieniężne netto

(3 497)

3 522

Środki pieniężne na początek okresu

8 827

5 305

Środki pieniężne na koniec okresu

5 330

8 827

powrót

Zarządzanie zasobami finansowymi

W strukturze sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2015 roku w porównaniu do stanu z 31 grudnia 2014 r. widoczny jest istotny spadek poziomu środków pieniężnych (o 3,5 mln PLN). Wynika on z prowadzonych przez IMS S.A. w 2015 roku skupów akcji własnych oraz wypłaconej dywidendy. Na przeprowadzenie skupu oraz wypłatę dywidendy Spółka wydała łącznie 7,6 mln PLN. Tak wysoki poziom środków pieniężnych związany jest z rokrocznym rosnącym zyskiem netto i stabilnym, dobrym cyklem rotacji należności. Ze względu na sezonowość sprzedaży zauważalną w segmencie usług reklamowych audio i Digital Signage (okres zwiększonej konsumpcji w punktach sprzedaży powoduje wzrost sprzedaży ww. usług reklamowych w IV kwartale) stan należności na ostatni dzień roku jest wysoki. Na koniec 2015 roku stanowi 34% sumy aktywów. Należności wygenerowane przez przychody grudnia regulowane są w pierwszym kwartale kolejnego roku i po I kwartale kolejnego roku poziom należności (wraz z należnościami powstałymi z tytułu sprzedaży kolejnego roku) kształtuje się na poziomie 14% sumy aktywów. 

Na dzień 31 grudnia 2015 roku Grupa posiada pełną zdolność płatniczą i kredytową oraz nie występują zagrożenia niewywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań. Dowodem bardzo dobrej sytuacji płynnościowej jest m.in. rekomendowana przez Zarząd IMS Radzie Nadzorczej oraz Walnemu Zgromadzeniu wypłata dywidendy za rok 2015 w wysokości 15 gr na akcję, tj. wzrost o 88% względem wypłaconej dywidendy za 2014 roku. Posiadane możliwości finansowe zapewniają realizację zamierzeń inwestycyjnych, głównie związanych z bieżącą działalnością operacyjną i nakładami na środki trwałe (audio, wideo i aromaboxy). Należy wspomnieć, że większość tych inwestycji finansowana jest w drodze leasingu.  Grupa bierze pod uwagę możliwość zwiększenia zadłużenia i/lub emisji akcji, głównie w przypadku potencjalnej akwizycji podmiotów z branży.

powrót

Inwestycje

Tabela: Nakłady Grupy Kapitałowej IMS na aktywa trwałe w latach 2014-2015

 

Rok

Urządzenia do usługi
audiomarketingu

Urządzenia do usługi
wideomarketingu

Urządzenia do usługi
aromamarketingu

Samochody

Pozostałe rzeczowe aktywa trwałe

Wartości niematerialne i prawne

Inwestycje łącznie

2015

1 721

570

1 146

446

499

82

4 464

2014

1 408

202

768

382

598

294

3 652

 

Nakłady inswestycyjne 2015 2014
Sfinansowane ze środków własnych 813 1 507
Sfinansowane poprzez leasing 3 651 2 146
RAZEM 4 464 3 652

Grupa świadczy swoje usługi na urządzeniach produkowanych przez IMS r&d sp. z o.o. (mediabox i wideobox, lokalizatory, rabatomaty) oraz na urządzeniach zakupywanych od firm zewnętrznych: aromabox oraz monitory do usługi Digital Signage. Urządzenia w trakcie eksploatacji oraz w związku ze zmianami technologicznymi muszą podlegać sukcesywnej wymianie. Grupa zobowiązana jest w związku z tym do ponoszenia nakładów inwestycyjnych rokrocznie, związanych nie tylko ze wzrostem liczby lokalizacji, w których świadczone są usługi, ale również z wymianą zużytego sprzętu.

powrót