Zasady ładu korporacyjnego

Zbiór zasad ładu korporacyjnego, którym podlegała w 2015 IMS S.A., zawarty jest w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” przyjętym Uchwałą nr 19/1307/2012 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21 listopada 2012 roku (obowiązującym od 1 stycznia 2013 roku). Tekst „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” w pełnym brzmieniu dostępny jest na stronie https://www.gpw.pl/pub/files/PDF/uchwaly/RG/uch_RN_19_2012.pdf.

Spółka w okresie 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r. stosowała wszystkie zasady ładu korporacyjnego, z wyjątkiem wymienionych poniżej:

Zasada I.5 – Polityka wynagrodzeń oraz zasady jej ustalania. 

Wynagrodzenia członków organów zarządzających i nadzorujących Spółki są określane odpowiednio do zakresu zadań, odpowiedzialności z pełnionej  funkcji oraz wyników  ekonomicznych  Spółki.  Spółka  nie  zamierza  wprowadzać  polityki wynagrodzeń z zastosowaniem  zaleceń  Komisji  Europejskiej,  chcąc  zachować w tym  zakresie  większą  swobodę decyzyjną.

Zasada I.9 – Zrównoważony udziału kobiet i mężczyzn w wykonywaniu funkcji zarządu i nadzoru. 

Przy  wyborze  osób  sprawujących  funkcje  zarządcze i nadzorcze  decydujące  znaczenie  mają  wiedza,  kompetencje i doświadczenie  poszczególnych  kandydatów, a kryterium  płci  nie  jest  brane  pod  uwagę.  Spółka  nie  może  zatem zapewnić zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn na stanowiskach zarządczych i nadzorczych.

Zasada I.10 – Publikowanie zasad prowadzenia przez Emitenta działalności w zakresie form ekspresji artystycznej i kulturalnej, działalności sportowej albo działalności w zakresie edukacji lub nauki.

Spółka nie posiada opisanych procedur i zasad prowadzenia działalności sponsoringowej, niemniej jednak wspiera różne formy ekspresji artystycznej i kulturalnej, działalność sportową albo działalność w zakresie edukacji lub nauki, wpisując niniejszą aktywność w ramy koncepcji budowy pozytywnego wizerunku wśród klientów i akcjonariuszy.

Zasada  I.12  –  Możliwość  wykonywania  osobiście  lub  przez  pełnomocnika  prawa  głosu w toku  walnego zgromadzenia poza miejscem odbywania walnego zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

IMS S.A. nie będzie stosować tej zasady w związku ze  stosunkowo  wysokimi  kosztami  zapewnienia  transmisji  obrad i zachowania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia, w tym w szczególności, w procesie głosowania na Walnym Zgromadzeniu. Niestosowanie ww. zasady zdaniem Spółki nie wpłynie na wiarygodność i profesjonalizm polityki informacyjnej oraz nie wpłynie na ograniczenie czy utrudnienie akcjonariuszom udziału w obradach walnych zgromadzeń.

Zasada II.1 – Informacje na korporacyjnej stronie internetowej Emitenta.

Zamieszczanie na korporacyjnej stronie internetowej Emitenta: 

  1. corocznie, w czwartym kwartale – informacji o udziale kobiet i mężczyzn odpowiednio w Zarządzie i w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie ostatnich dwóch lat.

    IMS S.A. nie przestrzega powyższej zasady Dobrych Praktyk, ponieważ jest w trakcie przebudowy strony internetowej, która zostanie zakończona pod koniec II kwartału 2016 r. Wymagane informacje zostaną zamieszczone na przebudowanej stronie.
     
  2. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia w formie audio lub wideo.

    IMS S.A. nie będzie stosować tej zasady w związku ze stosunkowo  wysokimi  kosztami, w tym m.in. nabycia systemu rejestracji nagrań audio i wideo zapewniającego wymaganą jakość nagrania; dostosowania strony internetowej do publikowania oraz urządzeń informatycznych do bezpiecznego przechowywania nagrań. Spółka udostępnia na swojej stronie internetowej protokoły z posiedzeń walnego zgromadzenia wraz z wynikami głosowania nad poszczególnymi uchwałami. Niestosowanie ww. zasady zdaniem Spółki nie wpłynie na wiarygodność i profesjonalizm polityki informacyjnej oraz nie wpłynie na ograniczenie czy utrudnienie akcjonariuszom udziału w obradach walnych zgromadzeń.

Zasada  II.2  –  Funkcjonowanie  strony  internetowej  również w języku  angielskim,  przynajmniej w zakresie skonkretyzowanych w zasadach dobrych praktyk dotyczących Zarządu w pkt II.1. 

IMS S.A.  nie  planuje  prowadzić  strony  internetowej w języku  angielskim w pełnym  zakresie, z uwagi na strukturę akcjonariatu Spółki oraz zakres  prowadzonej  działalności. W konsekwencji  koszty  związane z przygotowaniem  strony  internetowej w języku  angielskim i jej  aktualizacji,  które  musiałaby ponieść Spółka,  byłyby niewspółmierne w stosunku do korzyści.

Zasada  IV.10  –  Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającej na:

  1. transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
  2. dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad.

IMS S.A. nie będzie stosować tej zasady w związku ze  stosunkowo  wysokimi  kosztami  zapewnienia  transmisji  obrad i dwustronnej  komunikacji w czasie rzeczywistym. Niestosowanie ww. zasady zdaniem Spółki nie wpłynie na wiarygodność i profesjonalizm polityki informacyjnej oraz nie wpłynie na ograniczenie czy utrudnienie akcjonariuszom udziału w obradach walnych zgromadzeń.

Od 1 stycznia 2016 roku, w związku z przyjętym Uchwałą Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 26/1413/2015 z dnia 13 października 2015 roku nowym tekstem „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, Spółka deklaruje stosowanie rekomendacji i zasad zawartych w nowych „Dobrych Praktykach”, zgodnie z brzmieniem dokumentu dostępnego na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod adresem https://static.gpw.pl/pub/files/PDF/RG/DPSN2016__GPW.pdf, z pewnymi wyłączeniami. Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk Spółka opublikowała w dniu 30.12.2015 r. (raport EBI 1/2015).   

Uzupełniając powyższa informację, Spółka informuje, że nie prowadzi działalności sponsoringowej bądź charytatywnej i nie posiada przyjętej polityki w tym zakresie. W ciągu roku obrotowego zdarzają się przypadki incydentalnych decyzji przekazania drobnych kwot na cele charytatywne, podejmowanych przez Zarząd IMS na podstawie bieżących analiz wniosków z różnego rodzaju organizacji.